#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Horšovský Týn
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Horšovský Týn vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  nám. Republiky 52
  34601 Horšovský Týn
  Telefon: 379415111
  Fax: 377387223
  E-mail: posta@muht.cz
  WWW: www.horsovskytyn.cz/
  ID Datové schránky: zgibvyv
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   nám. Republiky 52
   34601 Horšovský Týn
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   nám. Republiky 52
   34601 Horšovský Týn
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí7:30 - 11:3012:00 - 16:30
   úterý7:30 - 11:30
   středa7:30 - 11:3012:00 - 16:30
   čtvrtek7:30 - 11:30
  • 4.4. Telefonní čísla
   379415111
  • 4.5. Čísla faxu
   377387223
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.horsovskytyn.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   epodatelna@muht.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   posta@muht.cz
 • 5. Bankovní spojení
  Příjmový účet - poplatky: 27-3284660257/0100 (Komerční banka, a.s.)
  Výdajový účet: 27-3284670287/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00253383
 • 7. DIČ
  CZ00253383
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Horšovský Týn
   nám. Republiky 52
   34601 Horšovský Týn
  • e-mailem: posta@muht.cz
  • elektronickým podáním: epodatelna@muht.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 379415111
  Úřední hodiny
  pondělí7:30 - 11:3012:00 - 16:30
  úterý7:30 - 11:30
  středa7:30 - 11:3012:00 - 16:30
  čtvrtek7:30 - 11:30

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Podatelna

  Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech pdf, tst, txt, wav, xls, xlsx, xml, zfo, cad, cer, crt, dbf, der, dgn, doc, docx, dwg, edi, fo, gif, gis, gml, isdoc, isdocx, gfs, prj, qix, sbn, sbx, xsd, png, tiff, jpeg, jfif, mpeg, mp2, mp3, mpg, pcm, htm, html.

 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Město Horšovský Týn vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Sazebník úhrad pro účetní období 2021

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   Vzor licenční smlouvy

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Horšovský Týn poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnuté informace

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.1.2021, týkající se seznamu vydaných loveckých lísků.

  Zkrácený text poskytnuté informace  

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se převodů obecního majetku v roce 2020.

  Poskytnutá informace

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se OZV o místním poplatku ze psů a pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.

  Text odpovědi

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se spisu PO 3728/2020 ze dne 20.7.2020.

  Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie požadovaných dokumentů.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se spisu PO 3728/2020 ze dne 1.7.2020.

  Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie požadovaných dokumentů.   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se dopravní studie navržení obchvatu města.

  Na základě  žádosti zasíláme odpovědi na otázky:
  1. město Horšovský Týn má v současné době zadáno zpracování prověřovací dopravní studie pro navržení obchvatů města, žádná jiná projektová a předprojektová příprava týkající se pozemku parc. č. 1582/10 v k.ú. Horšovský Týn neprobíhá;
  2. viz. Odpověď 1;
  3. odkaz na smlouvu na zpracování prověřovací dopravní studie pro navržení obchvatů města: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11094836

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se veterinární asanační

   

  činnosti a provozopvání útulku pro zvířata.

   

  Na základě Vaší žádosti ze dne 166. 2020 Vám sdělujeme požadované informace:

   

  Pan Karel Pecka se sídlem Husovo náměstí 92, 346 01 Horšovský Týn, IČO 68792484 

   

  a) neposkytuje městu Horšovský Týn veterinární asanační činnosti;

   

  b) neprovozuje útulek pro zvířata pro město Horšovský Týn.

   

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se hodnocení investičních

   

  nebo neinvestičních projektů.

   - město Horšovský Týn nedisponuje žádným metodickým pokynem, vnitřním předpisem popř. podobným dokumentem pro hodnocení plánovaných projektů. Investice jsou voleny pro zpracování na základě vzájemné dohody koaličních stran a akutnosti řešení jednotlivých realizací projektů.

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se působnosti MěÚ v oblasti

   

  provozování autoškol.

   

  Žadateli byly poskytnuty informace v tabulce zde.

   

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se průtahů v řízeních

   

  způsobených úředníky a způsobu řešení těchto případů. Žadateli bylo odpovězeno na následující otázky:

   

  - Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách?

   

  Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu?

   

  - V případě zjištění průtahů v řízeních záleží na každém jednotlivém případě a podle toho jsou přijímána opatření.


   

  - Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?

   

  - ANO


   

  - Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?

   

  - ANO – snížení osobního příplatku.

   

  - Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

  - NE

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu zaměstnanců MěÚ, 

   

  počtu zaměstanců samosprávného celku a počtu zastupitelů a údajů o jejich odpracovaných hodinách a mzdách.

   

  Na základě Vaší žádosti ze dne 14. 2020 Vám sdělujeme požadované informace v níže uvedené tabulce. 

   

   

  2020/Leden

  2020/Únor

  2020/Březen

  Počet zaměstnanců úřadu

  73

  72

  72

  Celkový počet odpracovaných hodin

  10961

  9365

  9785

  Souhrn superhrubých mezd

  3161280

  2881431

  2726439

  Počet zaměstnanců využívající home office

  0

  0

  4

  Celkový počet hodin v režimu home office

  0

  0

  181

  Počet zaměstnanců samosprávného celku

  2

  2

  2

  Celkový počet odpracovaných hodin

  352

  320

  352

  Souhrn superhrubých mezd

  88567

  88195

  88195

  Počet zaměstnanců využívající home office

  0

  0

  0

  Celkový počet hodin v režimu home office

  0

  0

  0

  Počet zastupitelů

  15

  15

  15

  Celkové vyplacené odměny zastupitelům

  194718

  194718

  194718

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se využívání mediace v praxi

   

  OSPOD.

   

  Na základě Vaší žádosti ze dne 21. 2. 2020 Vám dle vyjádření Odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn sdělujeme následující odpovědi na Vámi zaslané otázky:

   

  Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?

  - nevyužíváme této možnosti

  Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?

  - 0 pracovníků

  Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

  - není žádný vniřní pokyn ani metodika MPSV

  Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?

  - nemáme zkušenosti, spíše doporučujeme využití odborných poradenských služeb (poskytují neziskové organizace)

  V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?

  - nedoporučujeme, problém je se vzdáleností a nedůvěrou klientů

  Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?

  - neochota ze strany rodičů k vyřešení sporu a touha jednoho z rodičů po výhře (svěření nezl. do své péče)

  Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?

  - nemají

  Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?

  - neochota spolupracovat, dlouholetý spor

  Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

  - v našem ORP není žádný mediátor

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se investičních plánů města

  Horšovský Týn.

   

   

   

   

   

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se finančních investic města.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se vodního díla - rybníka na 

  p.č. 1212 k.ú. Ohučov, obec Staňkov.

   

  Žadateli bylo umožněno na Odboru ŽP nahlédnout do spisu pro stavbu vodního díla - Vodní nádrž Ohučov.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se akce "Oprava objektu

  sýpky v Horšovském Týně".

   

  1) Hrozilo Horšovskému Týnu vrácení evropské dotace na rekonstrukci národní kulturní památky Barokní sýpky, a to

  v důsledku toho, že firma WRAGET SB s.r.o. neplnila řádně své povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy o dílo?

   - Ano hrozilo (společnost WRAGET SB s.r.o. nedodržela termín dokončení díla). Žádost o platbu je příjemce povinen

  předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu , resp. e tapy projektu. Částka dotace bude

  příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Jestliže

  bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v Rozhodnutí

  a Podmínkách IROP, vyhradil si Řídicí orgán IROP právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo rozhodnout

  o krácení dotace. Město Horšovský Týn požádalo IROP o změnu termínu dokončení díla (objektivní důvody odstoupení m ěsta

  od smlouvy o dílo se spol. WRAGET SB s.r.o. z důvodu neplnění podmínek smlouvy). Žádosti města bylo vyhověno.

   

  2) Došlo k vrácení předmětné evropské dotace? Pokud ano, jakou alespoň přibližnou škodu uvedená skutečnost způsobila

  a případně jakému su bjektu?

   -Ne, nebylo co vracet, dotace bude poskytnuta až po dokončení díla na základě žádosti města o vyplacení.

   

  3) Pokud ne, způsobilo jednání společnosti WRAGET SB s.r.o. nějakou škodu, případně jakému subjektu a v jaké výši?

   - Ano, městu vznikla škoda, která není doposud vyčíslena. Dále je nám známo, že škody vznikly i dodavatelům, se kterými

  spol. WRAGET SB s.r.o. obchodovala (nezaplacené dodávky dřevěných prvků na stavbu, ač město tyto prvky společnosti

  zaplatilo, nezaplacené zapůjčené lešení, nezaplacené kovářské práce a další a další, o kterých město ani nevědělo, i když město

  zhotoviteli vše zaplatilo, zhotovitel ovšem svým obchodním partnerům neplatil). 

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se udělování udělování

  koordinovaného stanoviska OŽP H. Týn.

   

  Text odpovědi:

   

  1. Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z nálezové databáze ochrany přírody -využívána ochranou přírody v případech, kdy to povaha stavebního záměruvyžaduje (významné zásahy do rybníků, vodních toků, plošné akce, liniové stavby, územní plánování, pozemkové úpravy ap.)

   • územně analytických podkladů - využívány ochranou přírody v případech, kdy to povaha stavebního záměru vyžaduje, především ve vztahu k ÚSES (územní plánování, pozemkové úpravy)

   • hodnot v území - nevyužíváno

   • limitů v území- nevyužíváno

   • vlastních průzkumů v případě potřeby z nich vychází všechny jednotlivé složky ŽP

   

  1. Má odbor ŽP přístup do Nálezové databáze ochrany přírody?( příp. od kdy) ano, přístup je smluvně vázán pouze na pracovnici ochrany přírody; od roku, kdy AOPK přístup umožnila (cca 10 let, přesný datum neznám, příslušným dokumentům již vypršela skartační lhůta)

   

  1. Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze?

  - databáze vyžaduje e-mailovou adresu oprávněné osoby: j.konigsmarkova@muht.cz

   

  4. Byl přístup do nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě?

  - fyzické osobě, viz výše

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se určení chemického

  prostředku , který je používán k desinfekci dojícího zařízení a mléčnice na farmě ZS Srbice.

  Žadateli bylo sděleno dle vyjádření OŽP MěÚ H. Týn, že Zemědělská společnost Srbice a.s. používá k dezinfekci přípravek P3-

  oxypak  S (bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006).

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se pozemku parc. č. 523/15 v 

  k.ú. Věvrov.

  Žadateli bylo na jeho dotaz sděleno, že tento pozemek je předmětem pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou

  se společností Meclovská zemědělská a.s. a Rada města souhlasila s podpachtem panu J. Š. z důvodu ucelení hospodářských

  honů.   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se seznamu aktivních správců

  technické infrastruktury.

  Tazatel byl odkázán na web On-line vyjadřování k existenci sítí https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se vyčíslení nákladů na 

  pracovníky památkové péče spadající pod MěÚ Horšovský Týn.

   

  Jedná se o jednu pracovnici, která je zařazena do 10. platové třídy. Za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly nádklady

  na hrubou mzdu pracovnice vyčísleny ve výši 371.579,- Kč.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se níže uvedených subjektů.

   

  Na základě Vaší žádosti ze dne 19. 8. 2019 Vám sdělujeme, že Firma Domistav CZ a.s., se sídlem


  Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 81107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem


  Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177, městu Horšovský Týn nepodala žádné


  nabídky ve věcech veřejných zakázek.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se přijímání podnětů podle § 

  17 zákona č. 201/20112 Sb.

   k otázce kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního

  zdroje podle § 17 na MěÚ Horšovský Týn bylo podáno - nebyl podán žádný podnět;

  ;
   k otázce v kolika případech si vyžádal MěÚ Horšovský Týn informace o provozu


  stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d) -  neuskutečnil se žádný

  případ;


   k otázce v kolika případech si vyžádal MěÚ Ho ršovský Týn doklad o provedení kontroly


  podle § 17 odst. 1 písm. h  - neuskutečnil se žádný případ;


   k otázce v kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění


  s poučením podle § 17 odst. 2 -  neuskutečnil se žádný případ;


   k otázc e v kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2

  - neuskutečnil se žádný případ;

  ;
   k otázce kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových


  podstat přestupků u vedených v § 23 -  nebyla uložena žádná pokuta.

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se kolaudačních rozhodnutí

  vydaných ke stavbě střelnice v Blížejově.

  Dle žádosti o informace ze dne 11. 6. 2019 byly tazateli poskytnuty kopie těchto rozhodnutí:

  - 798/97

  - OVÚP 304/2005

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  § 41 odst. 1 zákona o

  přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona, § 2 odst.

  b) silničního zákona, § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních

  komunikacích v souvislosti s postupem MěÚ Horšovský Týn ve vztahu k tomuto zákonu.

   

  Na základě Vaši žádosti Vám sdělujeme následující:
  1. Správní řízení Městský úřad Horšovský Týn zahajuje s provozovatelem motorového
  vozidla.
  2. Správní trest je případně vymáhán po provozovateli vozidla.
  3. S využitím možnosti „Virtuálního Provozovatele“ jsme se doposud nesetkali.
  4. Vždy se zahajuje řízení s provozovatelem vozidla.
  5. V roce 2018 zdejší městský úřad vydal dvě rozhodnutí ve věci přestupků provozovatele
  Vámi popsaných, která jsou provomocná a vykonatelná a průměrný správní trest byl uložen
  ve výši 1500,- Kč.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu

  povolených domovních ČOV.

   

  - podle § 104 až 106 stavebního zákona a § 15a odst.1 vodního zákona - ohlášení: 2 domovní ČOV

  - podle § 15, odst. 1 vodního zákona - stavební povolení: 6 domovních ČOV

  - podle§ 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - společné řízení: 6 domovních ČOV

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se honiteb v ORP Horšovský

  Týn.

   

  Uživatelé honiteb ORP Horšovský Týn

   

  • Myslivecký spolek Lštění, sídlo: Blížejov – Lštění 20, IČO: 48344346

  • Myslivecký spolek Podháj Horšovský Týn, sídlo: Cihlářská 348, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 18231845

  • pan. Zdeněk Srnka, ČSLA 4, 346 01 Horšovský Týn

  • Myslivecký spolek Radlice z.s., sídlo: 345 61 Močerady-Močerady 30, IČO: 48344664

  • Myslivecký spolek Peřina Osvračín, sídlo: 346 01 Blížejov – Přívozec 13, IČO: 18232655

  • Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o., sídlo: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 25217321

  • Myslivecký spolek Hubert Srby, sídlo: 346 01Srby – Srby 70, IČO: 18232248

  • Myslivecký spolek Staňkov, sídlo: 345 61Staňkov – Vránov 5, IČO: 18231900

  • Myslivecký spolek Puclice, sídlo: 345 61 Puclice- Puclice 1, IČO: 26594757

  • Honební společenstvo Věvrov, sídlo: Boženy Němcové 45, 346 01 Horšovský Týn, IČO:71160825

  • Myslivecký spolek Lichoň Vidice, sídlo: 346 01Vidice – Vidice 43, IČO: 48342611

  • p.Petr Švec, nar. 12.5.1988, Meclov 140, 346 01 Horšovský Týn

  • Myslivecký spolek DIANA ČERNOVICE, sídlo: 345 62 Černovice -Černovice 21, IČO:18232078

  • Myslivecký spolek „Oseva“ Semněvice z.s., sídlo: Císlerova 604, 344 01 Domažlice,IČO:18232132

  • Myslivecký spolek Langraf Mezholezy, sídlo: 34601 Mezholezy - Mezholezy 2, IČO:26619270

  • Myslivecký spolek Sedmihoří I, sídlo: 346 01 Horšovský Týn – Horšov 41, IČO:4 8324663

  • Myslivecký spolek Sedmihoří II, sídlo: 346 01 Horšovský Týn – Horšov 41, IČO:18232230

  • LST a.s. , sídlo: 345 33 Trhanov 48, IČO: 60706805

  • Farma Racov s.r.o., sídlo: 348 02 Staré Sedlo - Racov 58, IČO 27969797

  • p. Milan Spěvák, Hradišťany 41, 333 01 Stod

  • Myslivecký spolek Blížejov, sídlo: 346 01Blížejov – Přívozec 52, IČO:48344371

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se umístění reklamního

   

  sdělení ve městě Horšovský Týn.

   

  Text poskytnuté informace:

  Městský úřad Horšovský Týn na základě žádosti podané společností SuperDoručovatel.cz, s.r.o. tímto sděluje, že mu není známa existence metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“.

  Z popsaného důvodu není městskému úřadu rovněž známo, po kom je dle příslušného metodického pokynu vymáhána uložená sankce.

  Zdejší městský úřad by v případě šíření reklamy ve správním obvodu městského úřadu zahájil správní řízení pro porušení právního předpisu pouze za předpokladu, že by v konkrétním případě k porušení právního předpisu došlo.

  Pakliže by v souvislosti se šířením reklamy vzniklo podezření ze spáchání přestupku, s největší pravděpodobností by se jednalo o některý z přestupků dle § 8 či § 8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, které mohou být spáchány jak zadavatelem reklamy, jejím zpracovatelem, tak i jejím šiřitelem. V žadatelem popsaném způsobu šíření reklamy obecně nelze, dle názoru městského úřadu, protiprávní jednání spatřovat.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu zahájených

  vyvlastňovacích řízení městem Horšovský Týn.

   

  Městem Horšovský Týn

  1. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení nemovité kulturní památky;

  2. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod;

  3. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi;

  4. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení za účelem výstavby čistírny odpadních vod;

  5. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení za účelem realizace veřejně prospěšných opatření spočívajících ve zřizování územních systémů ekologické stability;

  6. nebylo zahájeno žádné vyvlastňovací řízení za účelem asanace území.

   

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím,

  týkající se investičních plánů města Horšovský Týn na rok 2019.

   

  Zkrácený text poskytnuté informace

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím,

  týkající se spolupráce města s panem Petrem Vojnarem a počtu obyvatel ve městě

  Horšovský Týn.

   

  Zkrácený text odpovědi:

   

  dle Vaší žádosti o informace ze dne 3. 1. 2019 Vám poskytujeme požadované údaje:

   

  1. Město Horšovský Týn v minulosti nevyužilo služeb pana Petra Vojnara;

  2. Město Horšovský Týn v minulosti neplánovalo využít služeb pana Petra Vojnara;

  3. Město Horšovský Týn nedisponuje žádnou smlouvou ani písemností s panem Petrem Vojnarem;

  4. Město Horšovský Týn mělo ke dni 31.12.2018 4758 obyvatel.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se problematiky toulavých koček.

  Tazateli byla zaslána odpověď s  vyplněným dotazníkem.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí kopií rozhodnutí Stavebního úřadu Horšovský Týn ve věci, ve které je tazatel účastníkem řízení.

   

  Dle žádosti o informace ze dne 16. 10. 2018 byly tazateli poskytnuty kopie těchto rozhodnutí:

   

  č.j. 3362/2017,  č.j. 1784/2017, č.j. 1412/2017, č.j. 14952/2017, č.j. OVÚP/450/2004, č.j. OVÚP/1911/2003.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se ÚP města Horšovský Týn

  dle Vaší žádosti o informace ze dne 16. 8. 2018 Vám poskytujeme požadované údaje :

  1) Pozemek parc. č. st.816/9 k. ú. Horšovský Týn se dle platného územního plánu s účinností od 30. 4. 1999 nachází v zastavěném území v ploše území výroby a skladu (průmysl, stavebnictví, sklady, dopravní služby apod.).

  Regulativy pro tyto plochy:

  Plochy výrob a skladů

  Funkce hlavní:- průmyslové provozy, zemědělská a lesnická výroba a služby, sklady velkoobchodu, na jmenovitě určených plochách deponie apod.
  Funkce výjimečně přípustné: administrativní budovy, ubytování pohotovostní případně majitelů provozů, zařízení zdravotnictví pouze ve spojení s funkcí hlavní, drobná výroba a služby výrobní nebo nevýrobního charakteru, řemeslnické provozy, garáže apod., čerpací stanice pohonných hmot
  Funkce nepřípustné: bydlení trvalé mimo majitelů a správců zařízení funkce hlavní, kulturní, zdravotnická a sociální zařízen, sportovní a rekreační zařízení apod.
  Pozn. Každý stávající nebo nový subjekt musí plně pokrýt požadavky na parkování vozidel a strojů provozních, podnikových, služebních a zaměstnanců na vastním pozemku.

  2) V současnosti je projednáván návrh nového územního plánu (ve verzi ke společnému projednání, které bylo 10. 4. 2018) ve kterém se dotčený pozemek nachází v plochách VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl.

  Regulativa pro tyto plochy:

  P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:

  Hlavní využití:

  pozemky a stavby pro lehkou průmyslovou výrobu, obvykle s vysokým podílem nákladní dopravy

  Přípustné využití:

  pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například strojírenství, chemii,

  skladové areály,

  související dopravní a technická infrastruktura,

  veřejná prostranství,

  zeleň.

  Podmíněně přípustné využití:

  stavby pro bydlení s podmínkou, že se jedná o byty správce nebo majitele účelových staveb, pokud bude v navazujícím řízení prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví,

  stavby pro odpadové hospodářství, nelze-li je situovat v plochách TI, stavby pro zemědělskou výrobu, pokud nejsou v kolizi s hlavním využitím plochy,

  v případě sousedství ploch výroby s plochami bydlení a plochami smíšenými obytnými musí být nejpozději v územním řízení prokázáno, že ve výrobních provozech nebudou překročeny hlukové a ostatní hygienické limity pro chráněné prostory a sousedící chráněné prostory nebudou obtěžovány nad přípustnou míru,

  podmínkou pro situování nových ploch výroby je jejich přímá návaznost na plochy dopravní infrastruktury, z nichž musí být přístupné,

  Nepřípustné využití:

  veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

  Podmínky prostorového uspořádání:

  • v zastavitelných plochách (plochách změn) bude maximální intenzita využití stavebních pozemků 60% (součet půdorysných ploch staveb s výškovou hladinou vyšší než 2,5m), min. 20% plochy pozemku budou nezpevněné plochy (zeleň), navržená zástavba (haly, administrativa apod.) bude řešena formou, odpovídající výškové hladině staveb obdobného využití v rámci stávajících průmyslových areálů,

  • areály budou na obvodu ozeleněny, v lokalitě průmyslové zóny nad údolím Křakovského potoka musí ozelenění zajistit odclonění průmyslových objektů při pohledu z údolí, zámeckého parku a vyhlídkové věže v zámeckém parku.

  • v případě potřeby napojení některé z ploch na stávající silnici I/26 bude toto napojení prověřeno v dalším stupni PD.

  Upozorňujeme že návrh nového územního plánu se stále projednává a zatím není platný a nedá se podlě něj vydávat žádné rozhodnutí.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se ÚP města Horšovský Týn

  dle Vaší žádosti o informace ze dne 27. 6. 2018 Vám poskytujeme požadované údaje formou odpovědi na níže uvedené otázky:

   

  1. Je předmětný pozemek (nebo jeho část) dotčen plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle platného územního plánu?

  - V dotčeném území platí Územní plán sídelního útvaru Horšovský Týn s účinností od 30. 4. 1999 včetně změn. Pozemek parc. č. 1315/1 leží dle platné Změny č. 12 v Koridoru přeložky silnice I. třídy ZN12.01-DS a je dle tohoto územního plánu veden jako Veřejně prospěšná stavba VPS.01-DS.

  1. Pokud tomu tak není, je předmětný pozemek (nebo jeho část) dotčen plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle schváleného, tedy zatím neplatného, územního plánu?

  - Pozemek parc. č. 1315/1 leží dle platné Změny č. 12 v Koridoru přeložky silnice I. třídy ZN12.01-DS a je dle tohoto územního plánu veden jako Veřejně prospěšná stavba VPS.01-DS.


   

  Výňatek z textové části Změny č. 12:

  VPS.01-DS VEŘEJĚNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA – KORIDOR PŘELOŽKY SILNICE I.TŘÍDY

  ZN12.01-DS, POZEMKY - k.ú. Horšovský Týn – 644871
  - pozemky zapsané na LV (Katastr nemovitostí) - p.p.č. st.1236/35, 761/1, 761/3,
  1077/1, 1077/4, 1077/5, 1078/1, 1078/36, 1078/37, 1078/38, 1078/39, 1078/40, 1078/41,
  1078/42, 1078/43, 1078/44, 1078/45, 1078/46, 1078/47, 1078/48 1078/49, 1078/50,
  1078/51, 1078/52, 1078/53, 1078/54, 1106/1, 1106/19, 1106/24, 1106/25, 1111, 1113/1,
  1113/2, 1113/3, 1113/4, 1114/1, 1114/2, 1114/4, 1114/5, 1114/6, 1114/8, 1114/9,
  1114/13, 1114/14, 1114/16, 1115/3, 1115/4, 1127/2, 1127/6, 1127/9, 1127/13, 1127/14,
  1127/15, 1127/16, 1127/18, 1128/1, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1128/26, 1128/27,
  1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1129/7, 1129/8, 1129/9, 1129/10,
  1129/11, 1129/12, 1129/13, 1129/14, 1129/16, 1129/17, 1129/18, 1129/19, 1130/1,
  1130/2, 1134/5, 1134/7, 1134/8, 1236/1, 1240, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1241/5,
  1267/3, 1267/33, 1267/42, 1267/44, 1267/45, 1267/46, 1267/47, 1267/52, 1271/1, 1271/2,
  1271/3, 1271/4, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1271/8, 1271/9, 1272/3, 1272/8, 1274/1, 1274/2,
  1274/3, 1274/11, 1274/13, 1274/16, 1274/18, 1274/20, 1278/28, 1278/29, 1278/31,
  1280/1, 1280/27, 1280/28, 1280/29, 1280/30, 1280/31, 1280/32, 1280/34, 1280/35,
  1280/36, 1280/38, 1280/39, 1280/40, 1280/41, 1280/42, 1280/43, 1280/44, 1280/45,
  1280/46, 1280/47, 1280/48, 1280/49, 1280/50, 1280/51, 1280/52, 1280/53, 1280/54,
  1280/55, 1280/56, 1280/57, 1280/58, 1280/59, 1280/60, 1280/61, 1280/62, 1280/63,
  1280/64, 1280/65, 1280/66, 1283/39, 1314, 1315/1, 1315/8, 1315/15, 1315/16, 1315/17,
  1315/18, 1315/19, 1315/21, 1315/22, 1315/24, 1315/25, 1315/30, 1315/33, 1315/36,
  1315/38, 1315/40, 1315/41, 1315/43, 1315/44, 1315/47, 1315/51, 1315/53, 1315/54,
  1315/55, 1315/57, 1315/59, 1315/60, 1315/63, 1315/67, 1315/68, 1315/70, 1315/71,
  1315/75, 1315/78, 1315/80, 1315/82, 1315/83, 1315/85, 1315/86, 1315/88, 1315/90,
  1315/91, 1315/94, 1315/96, 1315/98, 1315/99, 1315/100, 1315/102, 1315/103, 1315/105,
  1315/107, 1315/109, 1315/112, 1315/114, 1315/115, 1315/117, 1315/118, 1315/119,
  1315/120, 1315/122, 1315/123, 1315/125, 1315/127, 1315/128, 1315/131, 1315/133,
  1315/134, 1315/135, 1315/138, 1315/140, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1455/2, 1455/29,
  1455/37, 1455/42, 1455/43, 1455/48, 1455/51, 1455/52, 1468/2, 1468/3, 1470/1, 1470/10,
  1470/13, 1470/14, 1470/17, 1470/18, 1470/19, 1478/29, 2175, 2177, 2179, 2180/1,
  2180/2, 2181, 2184/2, 2186, 2189, 2190, 2191/1, 2191/5, 2194, 2198, 2199, 2201, 2202,
  2203, 2256, 2257/1, 2257/2, 2258, 2326/1, 2326/2, 2326/3, 2335/1, 2335/2, 2348/1,
  2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349/3, 2349/6, 2349/7, 2349/8, 2349/9, 2349/10, 2349/11,
  2355/32, 2355/33, 2355/34, 2355/35, 2355/36, 2355/37, 2355/38, 2355/39, 2390/2,
  2390/10, 2390/12, 2390/14, 2390/15, 2406/2, 2406/8, 2416/2, 2416/4, 2416/11, 2445,
  2446, 2447, 2448, 2449, 2453, 2455, 2460, 2466, 2471, 2498, 2506/2, 2513/1, 2513/2,
  2521/2, 2521/4, 2524/1, 2524/2, 2538, 2588/1, 2588/14, 2589/1, 2589/2, 2589/9, 2658/1,
  2658/2, 2658/3, 2658/4, 2658/5, 2658/6, 2658/7, 2658/8, 2658/9, 2658/10, 2658/11,
  2658/12, 2658/13, 2658/14, 2658/15, 2658/16, 2658/17, 2658/18, 2724/10, 2724/11,
  2724/12, 2724/14, 2724/15, 2897, 2913, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2926, 2927,
  2931, 2932, 2933, 2935, 2936, 2937, 2939, 2943, 2946, 3026, 3027/1, 3027/2, 3028, 3029,
  3030, 3031/1, 3031/2, 3304/1, 3305/1, 3305/2, 3307/2, 3309/1, 3653/3


   

  1. Je předmětný pozemek dotčen komunikací evidovanou dle zák. č. 13/1997 Sb.?

  - Pozemky parc. č. 203/8, 203/9 a 203/12 v k. ú. Svinná u Štítar a 123 v k. ú. Věvrov se nacházejí v nezastavěném území a dle platného i navrhovaného územního plánu nejsou momentálně dotčené plánovanou veřejně prospěšnou stavbou. Nemáme informace o tom, že by některý z výše uvedených pozemků sloužil jako komunikace dle zák. č. 13/1997.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, jejímž předmětem byla žádost o zaslání dokumentu s číslem jednacím MUHT 5633/2018.

   

  Dle žádosti o informace ze dne 25. 4. 2018 byl žadateli poskytnut pažadovaný dokument v anonymizované verzi.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se stavu implementace pověřence podle GDPR v rámci činnosti města.

  Dle žádosti o informace ze dne 22. 3. 2018 poskytujeme níže uvedenou odpověď:

  Město Horšovský Týn v návaznosti na nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

   

  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů řešilo tuto situaci vypsáním veřejné zakázky. Termín podání nabídky byl

   

  již ukončen.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkajících se zajištění souladu zpracování os. údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  dle žádosti o informace ze dne 7. 2. 2018 poskytujeme požadované údaje formou odpovědi na níže uvedené otázky:

   

  1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?

   Způsob vyplyne z analýzy, kterou provede firma vzešlá na základě výběrového řízení.

   

  1. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

  Plánujeme zadat veřejnou zakázku.

   

  1. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:

   1. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

      Únor 2018

   

  1. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:

   1. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně

   2. osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

  Hodláme zajistit i pro příspěvkové organizace zřízené městem (p.o., s.r.o.).

   

  1. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:

   Nemáme vybraného dodavatele.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se seznamu investičních akcí města na rok 2018

  Investiční plány města Horšovský Týn pro rok 2018 – stavební projekty

  Název,  Popis Rozpočet (v mil. Kč), Předběžný termín zahájení, Plánovaný termín VŘ

  - parčík ulice Dr. E. Beneše, 2 mil., 01/2018, vybráno

  - rekonstrukce komunikace Masarykova ulice, 15 mil., 2.pol/2018 , 01/2018

  -rekonstrukce komunikace Puškinova ulice, 7 mil., 2.pol/2018, 1.pol/2018

  - rekonstrukce komunikace Plzeňská ulice, 12 mil., 2.pol/2018, 1.pol/2018

  - dokončení povrchů Tolstého ulice, 2 mil., 2. pol/2018, 2.pol/2018

  - rekonstrukce komunikace ulice U garáží 4,5 mil., 2.pol/2018 1.pol/2018

  - rekonstrukce prostranství u Sýpky, Masarykova ul. 3,5 mil., 2.pol/2018 2.po l/2018

  - plynofikace Masarykova ulice 0,7 mil., 2.pol/2018 1.pol/2018

  - plynofikace Malé předměstí, 2 mil., 2. pol/2018 1.pol/2018

  - infrastruktura pro RD Lidická ulice, 11 mil., 2.pol/2018 1.pol/2018

  - plynofikace Plzeňské předměstí 5,5 mil., 1.pol/2018, vybráno

  - rekonstrukce Sýpky Masarykova ulice 14 mil., 1.pol/2018, vybráno

  - rekonstrukce HZ Vrchlického ulice, 1,9 mil., 2.pol/2018, 2.pol/2018

  - dokončení kanalizace Horšov 3,4 mil., 1.pol/2018, 1.pol/2018

  - konsolidace IT Městský úřad 10 mil., 2.pol/2018, 2. pol/2018

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se správních řízení v letech 2015-2017vedených podle §39 odst.1 písm. F) zákona č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

   

  Sdělení k žádosti o poskytnutí informace:

   

  Městský úřad Horšovský Týn – odbor vnitřních věcí a památkové péče jako orgán státní památkové péče, obdržel dne

   

  13.12.2017 Vaši žádost na základě zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně konaných

  správních řízení v letech 2015 - 2017 vedených podle   § 39 odst.  1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.Orgán státní památkové péče sděluje, že podle § 39 odst.  1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebyla v uvedených letech vedena žádná správní řízení naším úřadem, a proto ani nebyla  vydána žádná rozhodnutí či usnesení. Pokud potřebujete zjistit další informace ohledně porušení výše uvedeného zákona ve vztahu k archeologii, obraťte se na příslušný krajský úřad,  v tomto případě Krajský úřad Plzeňského kraje. Jsou příslušným správním úřadem (§ 39 odst. 2 písm. f) a g) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se implementace GDPR ve veřejném sektoru.

   

                                         Zkrácený text odpovědi: 

   

   

  1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

  - Budeme zajišťovat po ukončení analýzy.

  2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízenío ochraně osobních údajů?

  - Neplánujeme

  3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?

  - Žádné

  4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

  - Společnou implementaci neplánujeme.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  problémů s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky.

  Dne 16.8.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal  informaci týkající se  problémů s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky v našem městě.

  Zkrácený text odpovědi:

  Žadateli bylo odpovězeno ve smyslu, že v současné době město neřeší problém s nadměrným výskytem škodlivých ptáků.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  účinnosti novely zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší  a pravomoci provádět kontroly přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících.

  Dne 27.7.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal  informaci o účinnosti novely zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší  a pravomoci provádět kontroly přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících.

  Zkrácený text odpovědi:

  ... v letošním roce oficiálně nebyl podán žádný podnět ke kontrole podle § 17 odst. 2. Jen v jednom případě byl majitel malého bytového domu vyzván k předložení informací o provozu kotlů v bytech, jejichž je vlastníkem.

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se  problematiky poskytování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů.

  Dne 4.7.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal  informaci o  poskytování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů.

  Zkrácený text odpovědi:

  Na základě Vaší žádosti ze dne 4. 7. 2017 Vám sdělujeme, že Město Horšovský Týn není povinno informovat stávající autorizavanou obalovou společnost (dále jen AOS) EKO-KOM a.s., pokud by hodlalo přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. Pokud by však město Horšovský Týn hodlalo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, či jiný typ smlouvy s jinou AOS, pak by o této skutečnosti EKO-KOM a.s. informovalo. Dle našeho zjištění neexistuje jakékoli ujednání, či jiný závazek města, které by představovaly překážku v jednání o spolupráci, popř. uzavření smlouvy s jinou AOS. Zároveň Vám sdělujeme, že město Horšovský Týn by spíše neuvítalo vstup další AOS na trh s obalovými materiály, neboť by to situaci na dle našeho názoru spíše komplikovalo.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se  způsobu vymáhání daňových nedoplatků.

  Dne 14.7.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal poskytnutí informací o způsobu vymáhání daňových nedoplatků. Žadateli bylo sděleno, že Město Horšovský Týn vymáhá pohledávky prostřednictvím Odboru finančního a školství MěÚ Horšovský Týn dle zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších přepdisů. V některých případech  spolupracuje s Exekutorským úřadem Plzeň  - město, Mgr. Ing. Jiřím Proškem, se kterým má Město Horšovský Týn pro tyto účely uzavřenou smlouvu.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkajících se poskytnutí seznamu právnických osob, v nichž má město Horšovský Týn většinovou majetkovou účast.

  Dne 23.5.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/205 Sb., v nichž má Město Horšovský Týn většinovou majetkovou účast. Žadateli byl poskytnu seznam níže jmenovaných společností a organizací:
   

  BYTESHT, spol. s r.o.
  Pivovarská 22
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 25246097 
    Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o.
  náměstí Republiky 52
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 25217321
       
  Městské kulturní zař. Horšovský Týn
  náměstí Republiky 105
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 00376426
    Chráněná dílna H. Týn
  ul. 5. května 49
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 69980951 
       
  Základní škola Horšovský Týn
  Zámecký park 3
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 48343013
    Základní umělecká škola H. Týn
  Sady Petra Bezruče 101 
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 65571860
       
  Mateřská škola Horšovský Týn
  Vančurova 195
  346 01 Horšovský Týn
  IČO: 75006278
     

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkajících se poskytnutí informací obsažených ve spisovém materiálu pod sp. zn. PO 3337/2017.

  Dne 17.5.2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal poskytnutí informací obsažených ve spisovém materiálu pod sp. zn. PO 3337/2017.   Informace byla  žadateli poskytnuta  v plném  rozsahu dle  žádosti. 

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informací o objemu odpadů, které byly shromážděny ve Sběrném dvoře ve Staňkově za rok 2016.

  Dne 17. 5. 2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal informace o objemu odpadů, které byly shromážděny ve Sběrném dvoře ve Staňkově za rok 2016. Žadateli byla poskytnuta kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 2016 za provozovnu v Mathauserově ulici ve Staňkově provozovanou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informací o investičních plánech města Horšovský Týn v roce 2017. 

  Dne 17. 2. 2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal informace o investičních plánech města Horšovský Týn v roce 2017. Žadateli byla poskytnuta informace ve stejném rozsahu jako v předešlém případě.

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informací o investičních plánech města Horšovský Týn v roce 2017. 

  Dne 30. 1. 2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal informace o investičních plánech města Horšovský Týn v roce 2017.

  Odpověď na žádost:

  Investiční plány města Horšovský Týn pro rok 2017 – stavební projekty

  Název

  Popis

  Rozpočet (v mil. Kč)

  Předběžný termín zahájení

  Plánovaný termín VŘ

  úprava komunikace

  Dvořákova ulice

  0,8

  2pol/2017

  2pol/2017

  oprava komunikace

  ulice ČSLA

  0,7

  2pol/2017

  04/2017

  rekonstrukce komunikace

  Plzeňská ulice

  19

  2pol/2017

  1pol/2017

  parkovací místa

  Sylvánova ulice

  0,7

  2pol/2017

  2pol/2017

  rekonstrukce komunikace

  ulice II.pětiletky

  12

  2pol/2017

  2pol/2017

  rekonstrukce komunikace

  Masarykova ulice

  26

  2pol/2017

  1pol/2018

  dokončení povrchů

  Tolstého ulice

  0,9

  07/2017

  04/2017

  parkovací místa

  Pivovarská ulice

  2,5

  2pol/2017

  2pol/2017

  infrastruktura pro RD

  Lidická ulice

  5,5

  2pol/2017

  1pol/2017

  oprava chodníku

  Pivovarská ulice

  1

  01/2017

  09/2016

  plynofikace

  Plzeňské předměstí

  3

  2pol/2017

  1pol/2017

  sociální zázemí u fotb. hř

  Vrchlického ulice

  2,5

  01/2017

  09/2016

  úprava komunikace

  Jelení ulice

  0,7

  2pol/2017

  1pol/2017

  odbahnění rybíka

  Horní Metelsko

  2

  2pol/2017

  11/2016

  dokončení kanalizace

  Horšov

  1,8

  2pol/2017

  2pol/2017

  kamerový systém

  širší centrum města

  1,5

  2pol/2017

  2pol/2017

   

   

  Povinná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informací o žádostech                         o trvalém/dočasném vyjmutí ze zemědělského půdní fondu (ZPF).

  Dne 13. 1. 2017 byla Městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž  prostřednictvím  žadatel  MěÚ H. Týn žádal informace o žádostech                 o trvalé/dočasné vyjmutí ze zemědělského půdní fondu (ZPF).

   

  Zkrácený text odpovědi:

  V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji informace, o které jste žádal:

  Formulář

  Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2014

  Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2015

  Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2016

  Trvalé/Dočasné

  Trvalé/Dočasné

  Trvalé/Dočasné

   16/2

   38/2

   62/0