Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Rada města

Rada obce (obecní rada) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Rada města Horšovský Týn byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5.11.2018 a má 5 členů. Schůze rady města se řídí jednacím řádem, který byl schválen na 55. schůzi rady města dne 06.01.2021, usn. č. 55/13.