Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Kamerový systém

kamerový systemSprávcem osobních údajů je Město Horšovský Týn, IČO 00253383, námestí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Kontaktní údaje pro přijímání žádostí o poskytnutí informace: písemnou žádostí podanou na podatelně MěÚ Horšovský Týn v době:

  • pondělí a středa 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:30,
  • úterý a čtvrtek 7:30 - 11:30

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): email dpo@muht.cz 

Účely zpracování osobních údajů:

  • monitoring sledovaných prostor a jejich bezprostřední okolí za účelem prevence kriminality,
  • ochrana majetku, života a zdraví osob,
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce,
  • identifikace konkrétních fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním

Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem správce, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, výkon veřejné moci, informace o možnosti podat námitku.

Rozsah zpracování/kategorie osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: orgány činné v trestním řízení, orgány obce, další orgány, je-li to nutné k plnění jejich úkolů a subjekty údajů, subjekty údajů.

Informace nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (doba, po kterou bude záznam uchováván): až 68 dnů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.