Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Dne 31.01.2022 končí splatnost místního poplatku za svoz popelnic. Více informací

Kamerový systém

kamerový systemSprávcem osobních údajů je Město Horšovský Týn, IČO 00253383, námestí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn

Kontaktní údaje pro přijímání žádostí o poskytnutí informace: písemnou žádostí podanou na podatelně MěÚ Horšovský Týn v době:

  • pondělí a středa 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:30,
  • úterý a čtvrtek 7:30 - 11:30

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): email dpo@muht.cz 

Účely zpracování osobních údajů:

  • monitoring sledovaných prostor a jejich bezprostřední okolí za účelem prevence kriminality,
  • ochrana majetku, života a zdraví osob,
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce,
  • identifikace konkrétních fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním

Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem správce, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, výkon veřejné moci, informace o možnosti podat námitku.

Rozsah zpracování/kategorie osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: orgány činné v trestním řízení, orgány obce, další orgány, je-li to nutné k plnění jejich úkolů a subjekty údajů, subjekty údajů.

Informace nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (doba, po kterou bude záznam uchováván): až 68 dnů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.