#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Statut a pravidla pro přidělení a užívání malometrážních bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Horšovský Týn

Typ: ostatní
-
Statut a pravidla
pro přidělení a užívání malometrážních bytů
v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Horšovský Týn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
    Domy s pečovatelskou službou jsou obytné domy se zvláštním určením, vystavěné pro bydlení občanů, kteří dosáhli důchodového věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zdravotně postižených dospělých občanů, aby bylo možno poskytovat pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu. Do DPS se stěhují občané s vlastním nábytkem a zařízením.
II.
    Žádost o přidělení bytu v DPS podává žadatel odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn, který žádosti zároveň eviduje. Žádost je písemná, obsahuje osobní údaje, údaje o dosavadním bydlení a důvody žádosti.
    Každá žádost musí mít vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, o vhodnosti jeho bydlení v DPS, a nutnosti poskytování pečovatelské služby.

    O přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise pro přidělování bytů v DSP rada města.

    Byty v DPS lze přidělit přednostně :
Občanům České republiky, kteří mají trvalé bydliště v územním celku Města Horšovský Týn (Horšovský Týn, borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Horšov, Kocourov, Lazce, Nová Ves, Oplotec, Podhájí, Podražnice, Semošice, Svatá Anna, Svinná, Tasnovice, Valdorf, Věvrov).

Starým nebo dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří jsou osamělí, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby.

Starší manželské dvojici, druhu a družce, popř. jiné příbuzné dvojici, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči nemůže poskytovat.

Osobám nebo dvojicím, jde – li o občany ve věku 65 let a starší, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod. a pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Občanům, kterým kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které jim doposud v jejich dosavadních méně kvalitních bytech byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela, donášení vody apod.)

Starým a zdravotně postiženým občanům, kteří vrátí městský byt a ten zůstane městu k dalšímu přidělení.
III.
    Výjimky může povolit na návrh komise pro přidělování bytů v DPS rada města v těchto odůvodněných případech:


1.    Starým nebo dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří mají trvalé bydliště v obcích, pro které Město Horšovský Týn (obec s rozšířenou působností) vykonává státní správu v oblasti sociálních věcí a kteří pro své stáří, zdravotní stav a sociální poměry si nejsou schopni zajišťovat péči o svou domácnost a z těchto důvodů by hrozilo nebezpečí strádání nebo újmy na zdraví (území obcí: Blížejov, Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Křenovy, Meclov, Mezholezy, Mířkov, Močerady, Osvračín, Poděvousy, Puclice, Semněvice, Srby, Staňkov, Velký Malahov a Vidice).

2.    Starým osamělým nebo zdravotně postiženým osamělým občanům, kteří potřebují pečovatelskou službu a mají trvalé bydliště mimo územní obvod Města Horšovský Týn – obce s rozšířenou působností. Rodinní příslušníci žadatele bydlí v obvodu Města Horšovský Týn, ale nemohou potřebnému občanu zajistit pomoc v jeho dosavadním bydlišti ani bydlení ve svém bytě.
IV.
    V DPS nelze zásadně ubytovat občany schopné žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí. Výjimky lze povolit pouze v souladu s bytovou potřebou města.

    Domy s pečovatelskou službou nejsou ústavním zařízením. V DPS nelze ubytovat občany, kteří vzhledem ke komplexní ztrátě soběstačnosti potřebují celodenní péči. Pečovatelská služba je poskytována pouze v pracovních dnech a v pracovní době.

    Jestliže se zdravotní stav nájemce bytu v DPS zhorší tak, že nebude splňovat podmínky pro užívání bytů v DPS, musí mu celodenní péči zajistit rodinní příslušníci nebo podá žádost o umístění do zařízení sociální péče pro dospělé, které bude plně odpovídat jeho potřebám (např. domov důchodců).

    V DPS nelze ani výjimečně ubytovat občany trvale ležící, neschopné sebeobsluhy při vyměšování, kteří neudrží moč a stolici, postižené psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejichž vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie, občany trpící infekční a parazitální chorobou, tuberkulózou a bacilonosiče.

    V DPS nelze mít z hygienických důvodů žádné zvíře.

    Do bytu v DPS nelze přihlásit k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného příslušníka, pokud tato osoba nebo rodinný příslušník sám nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v DPS.
    O přihlášení k trvalému pobytu rozhoduje na návrh komise pro přidělování bytů v DPS rada města.
V.
    Na základě rozhodnutí rady města o přidělení bytu v DPS vznikne tomu, jemuž byl byt přidělen, právo uzavřít nájemní smlouvu s Městem Horšovský Týn, zastoupeným organizací Bytes HT. spol. s r. o..
    Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, zpravidla na 1 rok. V případě, že nájemce neporuší ustanovení nájemní smlouvy, občanského zákoníku, domovní řád ani platné právní předpisy s tím související a jeho zdravotní stav bude v souladu s tímto statutem a pravidly pro přidělování malometrážních bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Horšovský Týn, bude nájemní smlouva prodlužována zpravidla o 1 rok.
    Užívání bytu v DPS se řídí domovním řádem DPS, nájemní smlouvou a platnými právními předpisy. Výše nájemního v DPS se řídí obecně závaznou vyhláškou Města Horšovský Týn. Cena služeb s užíváním bytu spojených, včetně úklidu společných prostor se řídí platnými cenovými předpisy. Vybírání úhrady provádí společnost Bytes HT. spol. s r. o., která tyto objekty spravuje.

    Od budoucích nájemníků bytů v DPS nebude požadováno žádné finanční ani věcné plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy.

    Žadatelům, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, bude nabídnuta pečovatelská služba v poskytovaném rozsahu.

Statut byl schválen usnesením RM č. 017 pod bodem 17/6, dne 19. 3. 2003.
Zároveň byl zrušen „Statut“ schválený RM č. 88/2 a), ze dne 15. 10. 2002.
RM č. 099 schválila dne 1. 12. 2004 pod bodem 99/3 doplnění „Statutu“ o třetí odstavec v článku IV.


Doplněné znění statutu nabývá účinnosti od 1. 1. 2005.

V Horšovském Týně dne 10.12. 2004
…........................
Ing. Josef Holeček
starosta
…........................
Václav Mothejzík
místostarosta

Vytvořeno: 15. 11. 2006
Poslední aktualizace: 15. 11. 2006 00:00
Autor: