Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost.

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník).

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista, apod.).

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost; bezpečnost potravin a krmiv;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Centrální oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR: 

https://oznamovatel.justice.cz/

Obsah oznámení

 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a podkladové materiály atd.)
Chráněné oznámení může dále obsahovat:
 • identifikaci oznamovatele - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa pro vyrozumívání.

Totožnost oznamovatele je při posuzování oznámení důležitá, protože může vzniknout potřeba oznamovatele kontaktovat s žádostí o upřesnění či doplnění oznámení. Kontaktní údaje oznamovatele jsou také potřebné k vyrozumění o přijetí oznámení a následně k vyrozumění o výsledku posouzení oznámení.

Příjem oznámení

Povinný subjekt – město Horšovský Týn přijímá oznámení:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,
b) ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis.

Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Písemně:

Whistleblowing
Město Horšovský Týn 
náměstí Republiky 52 
346 01 Horšovský Týn

Telefonicky:

379415117

Elektronicky:

whistleblowing@muht.cz

Oznámení je možné podat i přímo na:

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 10 Praha-Nové Město

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od podání oznámení vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno v případě anonymního podání a pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.

 

Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR:

https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/