#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů pro řešení krizových situací

Typ: ostatní
-
KRIZOVÝ PLÁN
MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN

1.

VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI, ODPOVĚDNOSTI A ÚKOLŮ
PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

 

- 2 -
B. Vymezení působnosti zpracovatele a dalších subjektů podílejících se na zpracování krizového plánu

Působnost Orgánů města Horšovský Týn
Působnost města je stanovena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb. a zákonem č. 313/2002 Sb..
§ 1 – Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je stanoven hranicí území obce.
§ 2 – Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.
§ 5 – Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
§ 7 – Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
§ 61 a násl. -Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.
§ 11 – Město může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení města, je-li k tomu zákonem zmocněno. Obec vykonávající rozšířenou působnost (na základě zákona č. 314/2002 S.) může za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem.
§ 35 – Do samostatné působnosti obce patří náležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále náležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
§ 61 – Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je v základním rozsahu svěřeném obci vykonávány orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.
§ 64 – Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktem řízení a úkolech podle § 61 odst. 2 písm. b), obecní úřad, který vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):
§ 28 – vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními předpisy. (např. zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.).
§ 39a – působnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi obce podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

 

- 3 -
Působnost HZS Plzeňského kraje územního odboru Domažlice
Plní a stanovuje úkoly pro správní obvod ORP Horšovský Týn:
Působnost OŘ Policie ČR správy Západočeského kraje

Působnost OŘ Policie ČR správy Zpč. kraje (dále je PČR SZK) je stanovena zejména zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů, NV č. 462/2000 k provedení § 27, odst. 8 a § 28, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Okresní ředitelství PČR Domažlice působí na celém území okresu Domažlice, který tvoří správní území ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn, část území ORP Stod a část území ORP Klatovy.
Pro zabezpečení stanovených činností z platných zákonů pro území ORP Horšovský Týn bylo vytvořeno a pracuje „Obvodní oddělení Policie ČR se sídlem v Horšovském Týně.

Působnost HZS kraje je stanovena zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné změní č. 67/2001 Sb.), (dále jen zákon o požární ochraně) a zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Působnost Územního odboru Domažlice je stanovena „Organizačním řádem HZS Plzeňského kraje“.
Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení.
Při výkonu státní správy je místní působnost Územního odboru Domažlice (dále jen „spravované území“) vymezena správními obvody obcí s rozšířenou působností Domažlice a Horšovský Týn.
Územní odbor Domažlice působí na území okresu Domažlice.

Dislokace stanic:
Břetislavova 158, Domažlice
Baarova, Staňkov

 

 

- 4 -
C. Vymezení odpovědnosti zpracovatele a dalších subjektů podílejících se na zpracování krizového plánu

Odpovědnost Orgánů města horšovský týn při přípravě a řešení krizových situací
Odpovědnost města Horšovský Týn kraje za řešení krizových situací je stanovena zákony:
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
§ 21 – Orgány města zajišťující připravenost obce na řešení krizových situací:

Městský úřad za účelem uvedeným v odst. 1
organizuje přípravu města na krizové situace,
rozpracovává úkoly krizového plánu, pokud jde o obec podle § 15, odst., 4, písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,
poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,
shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizové situace přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob,
podílí se na zajištění veřejného pořádku, k tomu využívá městskou policii,
plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení.

Městský úřad seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnost okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejňuje též dalšími způsoby v místě obvyklými. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Starosta města odpovídá za připravenost města k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

Starosta dále v krizovém stavu:

a)zabezpečuje varování osob, nacházejících se na území obce, před hrozícím nebezpečím,
b)nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c)organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d)je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
e)plní úkoly a opatření uvedená v krizovém plánu kraje a krizovém plánu obce,
f)zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.

Dále má starosta v kompetenci:

Jako předseda Bezpečnostní rady města jmenuje členy Bezpečnostní rady města a
členy Krizového štábu města - § 24 a 28 zákona č. 240/2000 Sb., § 9 NV č. 462/2000

 

- 5 -
Je povinen:
podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky – čl. 3, ústavního zákona č. 110/1998 Sb.. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákony, vyhlášky a nařízení vlády.

Organizuje:
integrovaný záchranný systém na úrovni ORP - § 12 a 15 zákona č. 239/2000 Sb.

Zřizuje:
„Bezpečnostní radu města Horšovský Týn“ jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace - § 24 zákona 240/2000 Sb., „Jednací řád BRM“ a „Statut BRM“
„Krizový štáb města Horšovský Týn“ jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací - § 23 zákona č. 240/2000 Sb., „Jednací řád KŠM“

Řídí a kontroluje:
přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územně správními úřady s místní působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami - § 21 zákona č. 240/2000 Sb.

Koordinuje a kontroluje:
přípravu na mimořádné události prováděnou místními orgány, územními správními úřady s místní působností, právnickými a fyzickými osobami - § 12 zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 552/1991 Sb.

Odpovídá:
za přidělení zásob pro humanitární pomoc, vytvářených Státní správou hmotných rezerv, fyzickým osobám vážně postižených krizovou situací - § 12 zákona 241/2000 Sb.

Schvaluje:
rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje – čl. 2 odst. 4 Metodiky zpracování KP dle NV č. 462/2000
Vnější havarijní plány - § 13 zákona č. 239/2000 Sb.,
závěry z kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti v obvodu ORP.

Vyžaduje:
pomoc podle příslušného „Poplachového plánu IZS“ prostřednictvím příslušného OPIS IZS - § 20 zákona č. 239/2000 Sb.

Nařizuje:
 • zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace, včetně návrhů opatření - § 8 NV č. 462/2000,
 • rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje uložených HZS kraje,
 • roční zprávu o stavu prostředků pro varování ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,
 • plán evakuace z ohroženého území správního obvodu určené obce,
 • zprávu o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním obvodu určené obce.

- 6 -

Projednává:
 • návrh finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
 • informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
 • způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravovanými krizovými opatřeními a se -  způsobem jejich provedení,
 • způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
 • zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
 • podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

Posuzuje vždy:

 • možná rizika vzniku krizové situace v obvodu ORP,
 • roční zprávu o činnosti a připravenosti složek IZS v obvodu ORP.

Zajišťuje:
v rámci svých kompetencí u dokumentů vzniklých v bezpečnostní radě:
. stupeň utajení – zákon č. 148/1998 Sb., Vyhláška NBÚ č. 244/1998,
. dodržování ochrany utajovaných skutečností a režimu evidence a manipulace – zákon č. 148/1998 Sb., Vyhláška NBÚ č. 244/1998, zákon č. 240/2000 Sb., NV č. 462/2000,
. označení a ukládání dokumentů obsahující zvláštní skutečnosti - § 27 zákona č. 240/2000 Sb., § 2 až 5 NV č. 462/2000.

Odpovědnost HZS plzeňského kraje při přípravě a řešení krizových situací
1. Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva, k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení a na úseku prevence.

2. Při výkonu státní správy je místní působnost územních odborů (dále jen „spravované území“) vymezena správními obvody obcí s rozšířenou působností dle § 22 vyhlášky č. 388/2002 Sb., a to následujícím způsobem:
Územní odbor Domažlice je tvořen správními obvody obcí s rozšířenou působností Domažlice a Horšovský Týn,
Adresa: Územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice,

1. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku IZS:
provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů a podílí se na zpracování poplachového plánu IZS kraje a ostatní dokumentaci IZS,
usměrňuje činnost IZS na spravovaném území,
podílí se na provozu informačních a komunikačních sítí a služeb IZS

 

- 7 -
organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou obce s rozšířenou působností, nebo ředitelem HZS kraje, odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném území.

2. Úkoly na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení plní na území odbor krajského ředitelství HZS – odbor prevence (úkoly v oblasti kontrolní činnosti, stavební prevence a zjišťování příčin požárů) a odbor ochrany obyvatelstva a plánování (úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování).
Jedná se zejména o následující úkoly:
Na úseku ochrany obyvatelstva:
- zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva na spravovaném území,
- organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou,potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva na spravovaném území
- podílí se na koordinaci humanitární pomoci
- vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO na spravovaném území
- organizuje hospodaření s materiálem CO
- je dotčeným orgánem v územním stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva
- organizuje zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření
- podílí se na realizaci opatření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci na spravovaném území.

Na úseku krizového řízení:
- provozuje pracoviště krizového řízení,
- podílí se na zpracování krizového plánu kraje,
- poskytuje určeným obcím podklady pro zpracování opatření krizového plánu kraje,
- podílí se na činnosti bezpečnostní rady určenou obcí.

Na úseku prevence:
- vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
- zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů,
- zpracovává návrh podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

- 8 -
Vztahy k jiným ústředním správním úřadům, k státním a jiným orgánům a organizacím a územním orgánům státní správy a samosprávy

1.Vztahy k orgánům státní správy a samosprávy:
a)podílí se na činnosti bezpečnostních rad a krizových štábů určených obcí – Domažlice a Horšovský Týn,
b)zpracovává podklady do roční zprávy o stavu požární ochrany v kraji,
c)organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi na spravovaném území při zpracování podkladů do poplachového plánu IZS.
(1)
2.Vztahy k dalším subjektům:
a)zabezpečuje u územních správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob odbornou přípravu ke zvýšení jejich profesionální a odborné připravenosti pro plnění úkolů při mimořádných událostech a krizových situacích,
b)koordinuje zabezpečení PO na území ORP  s ostatními orgány,
c)podílí se na organizování součinnosti mezi správními úřady, obcemi a vybranými právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na území ORP v oblasti krizového řízení.


Odpovědnost Policie ČR správy Zč. kraje při přípravě a řešení krizových situací

(1)PČR SZK

(2) PČR SZK v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení

a)PČR SZK zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje,
b)podílí se na zpracování krizového plánu kraje,
c)podílí se na činnosti krizového štábu Plzeňského (Karlovarského) kraje a krizových štábů obcí v rámci kraje,
d)organizuje součinnost podřízených útvarů při přípravě na řešení krizových situací,
e)zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení,
f)zřizuje dle potřeb krizový štáb PČR SZK a krizové štáby podřízených útvarů,
g)vytváří podklady na úseku své činnosti pro činnost krizového štábu kraje,
h)plní při řešení krizových situací úkoly uložené Ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem.

 

- 9 -
Okresní (městská) (dále jen OŘ/MŘ) ředitelství PČR SZK Působnost:
pověřená obec útvar
Domažlice OŘ PČR Domažlice
Horšovský Týn OŘ PČR Domažlice
Klatovy OŘ PČR Klatovy
Sušice OŘ PČR Klatovy
Horažďovice OŘ PČR Klatovy
Plzeň MŘ PČR Plzeň
Blovice OŘ PČR Plzeň-jih
Nepomuk OŘ PČR Plzeň-jih
Přeštice OŘ PČR Plzeň-jih
Stod OŘ PČR Plzeň-jih
Plzeň OŘ PČR Plzeň-jih (teritorium Staroplzenecka)
Nýřany OŘ PČR Plzeň-sever
Kralovice OŘ PČR Plzeň-sever
Rokycany OŘ PČR Rokycany
Tachov OŘ PČR Tachov
Stříbro OŘ PČR Tachov
    Vztahy PČR SZK k jiným ústředním správním úřadům, k státním a jiným orgánům a organizacím a územním orgánům státní správy a samosprávy vyplývají z jeho postavení a působnosti.

1)Vztahy k jiným orgánům státní správy a samosprávy
a)podílí se na činnosti bezpečnostní rady kraje a určených obcí,
b)zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány v oblastech, které vymezuje zákon,
c)sjednocuje postupy obcí a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti.

2)Vztah k HZS
a)spolupracuje s HZS jako základní a řídící složkou IZS při řešení mimořádných a krizových situací,
b)spolupracuje s HZS při zjišťování příčin vzniku požáru.

3)Vztah k AČR
a)povolává vojáky AČR k plnění úkolů PČR na základě § 50a zákona o Policii a § 14 odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3 zákona o ozbrojených silách.

 

- 10 -
D. Vymezení územní působnosti zpracovatele vyplývající z právních předpisů

Území obce s rozšířenou působností Horšovský Týn se rozprostírá na rozloze 285,38 km2    .
Zahrnuje: Dva správní obvody pověřených obcí Horšovský Týn a Staňkov s 13.495 obyvateli.
Sousedí s ORP Domažlice, Tachov, Stříbro, Stod a Přeštice.
Územní působnost ORP je dána „Vyhláškou MV č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
SPRÁVNÍ OBVODY sousedících OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
§ 22    Plzeňský kraj

DOMAŽLICE je vymezen územím obcí Babylon, Bělá nad Radbuzou, Brnířov, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Koloveč, Klenčí pod Čerchovem, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Luženičky, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Milavče, Mnichov, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Nevolice, Nová Ves, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Spáňov, Srbice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Vlkanov, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov,

PŘEŠTICE je vymezen územím obcí Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí,

STOD je vymezen územím obcí Bukovec, Čečovice, Černovice, Dnešice, Dobřany, Holýšov, Honezovice, Horní Kamenice, Hradec, Chotěšov, Kotovice, Kvíčovice, Lisov, Líšina, Neuměř, Nová Ves, Přestavlky, Stod, Střelice, Štichov, Ves Touškov, Vstiš, Všekary, Zemětice,

STŘÍBRO je vymezen územím obcí Benešovice, Bezdružice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř,

TACHOV je vymezen územím obcí Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Studánka, Tachov, Tisová, Třemešné, Zadní Chodov.

 

- 11 -
SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM
§ 9     Plzeňský kraj

HORŠOVSKÝ TÝN je vymezen územím obcí Blížejov, Horšovský Týn, Křenovy, Meclov, Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn), Mířkov, Semněvice, Srby, Velký Malahov, Vidice,

STAŇKOV je vymezen územím obcí Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Močerady, Osvračín, Poděvousy, Puclice, Staňkov,
Autor: Ing. Josef Hruška
Datum zveřejnění: xx xx xxxx


 


Vytvořeno: 12. 9. 2006
Poslední aktualizace: 5. 4. 2019 10:57
Autor: