#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

STATUT Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Horšovský Týn

Typ: ostatní
-
SCHVALUJI: ……………..Předseda BR ORP  Ing. Josef HOLEČEK
Č.j.: BRORP / 4-5 /2011
V Horšovském Týně dne 14.06. 2011
STATUT

Bezpečnostní rady
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORŠOVSKÝ TÝN
ZPRACOVAL : Ing. Josef Hruška …………………… tajemník BR ORP
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.Bezpečnostní rada ORP Horšovský Týn (dále jen „Bezpečnostní rada“) byla zřízena Zřizovací listinou č. j.: BRORP/4-4/2011 ze dne 14. června 2011.
2.Základním úkolem Bezpečnostní rady je zajišťovat připravenost správního území ORP na řešení krizových situací.
3.Prostřednictvím Bezpečnostní rady starosta ORP řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností na území ORP, orgány obcí nebo právnickými osobami a fyzickými osobami.
4.Členové Bezpečnostní rady jsou zároveň členy Krizového štábu ORP Horšovský Týn.
5.Informace z jednání Bezpečnostní rady se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou Bezpečnostní rady.
6.Bezpečnostní rada se schází nejméně dvakrát do roka, případně podle potřeby.
Článek 2
Působnost Bezpečnostní rady
1.Bezpečnostní rada je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace.
2.Přijatá usnesení jsou závazná pro členy Bezpečnostní rady. Pro ostatní, přizvané na jednání Bezpečnostní rady, jsou přijatá usnesení závazná pouze na základě jejich souhlasu.
3.Starosta ORP může stanovit úkoly starostovi obce při přípravě na krizové situace a jejich řešení v souladu s ustanovením §21, odst. 2, písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Článek 3
Obsah činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje:
a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.
Článek 4
Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů v čele s předsedou, kterým je starosta ORP a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje:
a) místostarostu,
b) tajemníka obecního úřadu,
c) příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,
d) příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,
e) zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
f) další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.
Článek 5
Předseda Bezpečnostní rady
1. Jednání Bezpečnostní rady svolává a řídí předseda Bezpečnostní rady (starosta), v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Bezpečnostní rady, zpravidla zástupce předsedy (místostarosta).
2. Předseda Bezpečnostní rady může na jednání Bezpečnostní rady přizvat zástupce územních správních úřadů působících na správním území ORP Horšovský Týn, orgány obcí nebo právnické a fyzické osoby z hlediska projednávané problematiky, případně další osoby.
3. Rozhoduje o způsobu hlasování (veřejné, tajné).
4. Má právo sám rozhodnout o návrzích nebo variantách, a zrušit již přijatá usnesení.
5. Schvaluje po projednání v Bezpečnostní radě krizový plán ORP a pracovní plán Bezpečnostní rady na kalendářní rok.
Článek 6
Členové Bezpečnostní rady
1.Členové Bezpečnostní rady se účastní všech jednání. Pouze ve výjimečných případech, a po souhlasu předsedy Bezpečnostní rady, mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu, který nemůže za zastupovaného člena Bezpečnostní rady hlasovat.
2.Každému členu jsou stanoveny kompetence vyplývající ze stávajících zákonů.
Článek 7
Tajemník Bezpečnostní rady
1. Přípravu a zabezpečení průběhu jednání Bezpečnostní rady zajišťuje tajemník Bezpečnostní rady, který:
a)sestavuje návrh programu jednání Bezpečnostní rady,
b)odpovídá za včasné rozeslání podkladů účastníkům jednání,
c)odpovídá za zpracování zápisu z každého jednání Bezpečnostní rady a za včasné doručení závěrů z jednání všem členům Bezpečnostní rady,
d)zabezpečuje evidenci uložených úkolů, zajišťuje kontrolu jejich splnění; o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu Bezpečnostní rady,
e)zabezpečuje podle pokynů předsedy Bezpečnostní rady zpracovávání informací pro veřejnost a sdělovací prostředky o projednávaných otázkách a závěrech přijatých Bezpečnostní radou,
f)zabezpečuje vedení evidence zápisů a zvukových záznamů z jednání Bezpečnostní rady,
g)navrhuje u dokumentů vzniklých v Bezpečnostní radě stupeň utajení, označení dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti,
h)zajišťuje dodržování ochrany utajovaných informací a režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti.
2.Písemnosti související s jednáním Bezpečnostní rady včetně zvukových záznamů a záznamů na dalších nosičích se evidují samostatně a ukládají odděleně od ostatních písemností úřadu u tajemníka bezpečnostní rady.
Článek 8
Jednací řád
Jednání Bezpečnostní rady se řídí Jednacím řádem, který je vnitřním předpisem Bezpečnostní rady.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Bezpečnostní rada je zřizována na příslušné funkční období starosty ORP Horšovský Týn.
2. Funkční období členů Bezpečnostní rady trvá, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy pro zařazení do Bezpečnostní rady, nejdéle do zřízení nové Bezpečnostní rady podle Článku 1 tohoto Statutu.
3. Každý člen Bezpečnostní rady nejpozději do jednoho měsíce po skončení jeho funkčního období člena Bezpečností rady, vrátí tajemníkovi Bezpečností rady veškeré materiální vybavení, které mu bylo poskytnuto v souvislosti s výkonem jeho funkce v Bezpečnostní radě.
4. Statut Bezpečnostní rady projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
5. Změny a doplnění Statutu Bezpečnostní rady projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
6. Každý člen Bezpečnostní rady neprodleně informuje předsedu Bezpečnostní rady a tajemníka Bezpečnostní rady, o vzniku krizové situace v oblasti své působnosti.
7. Náklady na činnost Bezpečnostní rady ORP jsou hrazeny z rozpočtu ORP Horšovský Týn.
Tento Statut nabývá účinnosti dnem 14. června 2011. Tímto dnem také pozbývá účinnosti Statut Bezpečnostní rady ze dne 27. května 2003.
 

Vytvořeno: 24. 11. 2011
Poslední aktualizace: 24. 11. 2011 00:00
Autor: