#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

STATUT Krizového štábu ORP Horšovský Týn

Typ: ostatní
-

 

KRIZOVÝ ŠTÁB

ORP Horšovský Týn

 

Č.j.: KŠORP / 5 / 2011  V Horšovském Týně dne 14.06. 2011

 

Výtisk číslo :

Počet listů :

 

 

SCHVALUJE : …………………………

Předseda KŠ ORP

Ing. Josef Holeček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Krizového štábu

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

HORŠOVSKÝ TÝN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Josef Hruška ……………………..

Tajemník KŠ ORP

 

 

- 2 -

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Krizový štáb ORP Horšovský Týn (dále jen „Krizový štáb“)byl zřízen„Zřizovací listinou“ č. j. KŠ ORP / 4 / 2011 ze dne 14. června 2011. Tímto dnem také pozbývá účinnosti Příkaz starosty č. 3 ke zřizení Krizového štábu města Horšovský Týn č. j.: 04-32/KŠM/2004 ze dne 5. října 2005.

2. Základním úkolem Krizového štábu je řešit vzniklé krizové situace, resp. koordinovat záchranné a likvidační práce v souvislosti s řešením mimořádné události.

3. Informace ze společné schůze Krizového štábu se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou Krizového štábu – starostou ORP.

 

 

Článek 2

Působnost krizového štábu

 1. Krizový štáb je pracovním orgánem starosty ORP Horšovský Týn k řešení krizových situací a ke koordinaci záchranných a likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádné události.

 2. Krizový štáb svolá apoužije starosta (v době jeho nepřítomnosti místostarosta), v případě že:

  1. je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) pro celé území státu, pro  Plzeňský kraj a tím i ORP Horšovský Týn

  2. je vyhlášen stav nebezpečí pro Plzeňský kraj nebo pro jeho část - ORP,

  3. jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

  4. je k tomu vyzván předsedou KŠ Plzeňského kraje ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo

  5. jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek IZS, nebo

  6. je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

 1. Krizový štáb projednává:

 1. možnost řešení krizové situace,

 2. způsob provádění koordinace záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k  ochraně veřejného zdraví a  k zajištění bezodkladných pohřebních služeb,

 3. koordinaci nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,

 4. způsob zajištění ochrany majetku na území, kde byla provedena evakuace,

 5. možnosti uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace,

 6. bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,

  - 3 -

 1. vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 2. přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení
  a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření,
  a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury,

 3. zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a  jejich výplatě,

 4. hlášení přechodné změny pobytu osob,

 5. evakuaci obyvatelstva,

 6. zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

 1. Krizový štáb navrhuje opatření starostovi ORP, a to zejména na  základě podkladů členů Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn a stálé pracovní skupiny Krizového štábu, připravuje návrhy na řešení mimořádné události nebo krizové situace, které předkládá předsedovi Krizového štábu na  společné schůzi Krizového štábu tajemník Bezpečnostní rady nebo vedoucí stálé pracovní skupiny.

 2. Starosta ORP prostřednictvím krizového štábu řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a  činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností na správním ORP Horšovský Týn, orgány obcí nebo právnickými osobami a fyzickými osobami.

 3. Starosta ORP může stanovit úkoly starostovi obce při přípravě na krizové situace a jejich řešení v souladu s ustanovením §21 odst. 2 písm. c) zákona č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení.

 4. Pokud starosta ORP provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací jsou složky integrovaného záchranného systému při  zásahu povinny se řídit jeho příkazy.

 

 

Článek 3

Svolání krizového štábu

 1. Krizový štáb kraje je svoláván operativně, zejména k  projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s  nezbytným omezením základních práv a svobod, nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádné události.

 2. Krizový štáb svolává předseda Krizového štábu (v době jeho nepřítomnosti zástupce předsedy) prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS Plzeňského kraje na základě upřesnění tajemníka Krizového štábu, v souladu s čl. 2 odst. 2.

 1. Předseda Krizového štábu rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení stálé pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o povolání osob uvedených v čl. 4, odstavci 2. Současně stanoví čas a místo úvodní společné schůze Krizového štábu.

 2. Úkolem společné schůze Krizového štábu je projednat návrhy a  doporučení předsedovi Krizového štábu.

 3. Podnět ke svolání Krizového štábu může dát předsedovi Krizového štábu člen Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn.

 

 

- 4 -

 

 1. Vedoucí stálé pracovní skupiny nebo vedoucí odborné skupiny může dát podnět k uvedení stálé pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti pouze se souhlasem tajemníka Krizového štábu.

 2. Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při  koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání Krizového štábu, jehož je součástí.

 3. Vyrozumění a svolání členů odborné skupiny Krizového štábu provádí její vedoucí.

9. Ústní, písemný nebo zpětným voláním ověřený telefonický pokyn předsedy Krizového štábu resp. tajemníka Krizového štábu (dle čl. 3 odst. 2) ke svolání Krizového štábu realizuje operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje (dle „Poplachového plánu IZS Plzeňského kraje), pokud předseda Krizového štábu nestanoví jinak, které:

  1. neprodleně povolá řídící pracovníky stálé pracovní skupiny (dle čl. 4 odst. 3 písm. b), popř. některé další osoby,

  2. informuje členy Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn o svolání Krizového štábu, čase a místě úvodní společné schůze Krizového štábu a je–li vyžadována jejich osobní účast na  úvodní společné schůzi Krizového štábu.

 

 

Článek 4

Složení Krizového štábu

 1. Předsedou Krizového štábu ORP Horšovský Týn je starosta ORP Horšovský Týn.

Tajemníkem Krizového štábu je tajemník Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn.

 1. Členové Krizového štábu jsou:

 1. členové Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn,

 2. členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu,

 3. členové jednotlivých odborných skupin a sekretariátu krizového štábu,

 1. Členy stálé pracovní skupiny Krizového štábu jsou:

 1. tajemník Krizového štábu,

 2. vedoucí stálé pracovní skupiny

 3. pracovníci městského úřadu,

 4. zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 1. Organizace stálé pracovní skupiny:

 1. Stálá pracovní skupina se člení na odborné skupiny, které plní jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny,

 2. Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou tajemník Krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny, vedoucí sekretariátu KŠ a vedoucí odborných skupin KŠ,

 3. Vedoucím stálé pracovní skupiny je funkcionář nebo pracovník MÚ Horšovský Týn, který je podřízen tajemníkovi Krizového štábu
  a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje.

 4. Organizační členění stálé pracovní skupiny a její složení včetně údajů pro spojení je součástí přílohy č. 1 (neveřejná příloha).

 5. Činnost stálé pracovní skupiny je zajišťována ve směnách. V rámci zajištění směnnosti a pro případ nepřítomnosti každý vedoucí odborné skupiny určí svého zástupce.

- 5 -

 

Článek 5

Úkoly členů Krizového štábu

  1. Předseda Krizového štábu:

  • rozhoduje o aktivaci Krizového štábu,

  • řídí práci Krizového štábu,

  • koordinuje činnost stálé pracovní skupiny prostřednictvím tajemníka Krizového štábu,

  • pokud starosta neplní v době krizového stavu úkoly vyplývající ze zákona
   č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, může převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje.

   

   1. Členové Bezpečnostní rady:

   • koordinují v rámci své působnosti činnost složek IZS, pracovníků městského úřadu a odborníků,

   • podávají předsedovi Krizového štábu návrh na řešení úkolů vyhlášeného krizového stavu,

   • zabezpečují informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události ve své oblasti,

   • plní další úkoly na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu v rámci svých kompetencí.

    

    1. Stálá pracovní skupina:

    a) tajemník Krizového štábu:

    • připravuje podklady pro rozhodnutí starosty,

    • podává předsedovi Krizového štábu návrh na řešení úkolů vyhlášeného krizového stavu,

    • řídí činnost stálé pracovní skupiny Krizového štábu

     

     b) vedoucí stálé pracovní skupiny:

     • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení,

     • organizuje činnost stálé pracovní skupiny Krizového štábu,

     • organizuje spojení s krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, sousedních krajů a ústředním krizovým štábem,

     • organizuje v součinnosti se složkami IZS ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci,

     • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci
      a povinnosti poskytovat věcné prostředky,

     • plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy Krizového štábu
      a požadavků tajemníka Krizového štábu,

     • předkládá dokumenty na společné schůzi Krizového štábu.

      

     - 6 -

      

     c) vedoucí sekretariátu

     • řídí a organizuje činnost sekretariátu,

     • zabezpečuje servis předsedovi a tajemního krizového štábu,

     • zajišťuje spojení a předávání zpráv a hlášení se složkami IZS, obcemi a KŠ PK,

     • zajišťuje chod krizového štábu z hlediska MTZ,

     • zabezpečuje ostrahu pracoviště krizového štábu,

      

     d) vedoucí odborných skupin – pracovníci městského úřadu, odborníci:

      • organizují a řídí činnost odborné skupiny,

      • zabezpečují svolání členů skupiny,

      • zajišťují plnění hlavních úkolů odborných skupin Krizového štábu,

      • předkládají návrhy na řešení krizových situací,

      • plní další úkoly dle rozhodnutí předsedy Krizového štábu.

       

      e) zástupci složek IZS a odborníci:

       • soustřeďují informace o stavu sil a prostředků, vedou celkový přehled jejich nasazení a rozpracovávají návrhy jejich využití,

       • podávají předsedovi Krizového štábu návrh na postup při zajišťování ochrany obyvatelstva,

       • zajišťují součinnost mezi Krizovým štábem a složkou, kterou v Krizovém štábu zastupují,

       • zajišťují plnění úkolů vyplývajících ze společné schůze Krizového štábu ve svých složkách,

       • připravují technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům své složky,

       • při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou ORP vysílají
        do stálé pracovní skupiny předem určeného zástupce,

       • předkládají návrhy na ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky,

       • plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy Krizového štábu a požadavků tajemníka Krizového štábu.

        

        1. Odborné skupiny Krizového štábu:

         1. hlavní úkoly a složení jednotlivých odborných skupin, které plní při řešení krizových situací a koordinaci záchranných a  likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádné události jsou zapracovány do dokumentace těchto skupin,

         2. v čele každé odborné skupiny stojí její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává starosta ORP Horšovský Týn. Vedoucí odborné skupiny řídí činnost odborné skupiny a odpovídá za  splnění zadaných úkolů,

         3. Sekretariát Krizového štábu ORP zabezpečuje od odborných skupin pro  společnou schůzi Krizového štábu zejména tyto dokumenty:

        • informace o situaci a prognózách vývoje,

        • mapové nebo obdobné grafické znázornění okamžité situace,

        • přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření a úkolů pro  potřeby společné schůze Krizového štábu,

         

        - 7 -

         

         • hodnocení stavu připravenosti obce s rozšířenou působností a  dalších orgánů a složek integrovaného záchranného systému,

         • přehled volných disponibilních lidských a věcných zdrojů a přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s  řešením krizové situace nebo mimořádné události,

         • návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření
          k projednání při společné schůzi Krizového štábu,

         • návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze společné schůze Krizového štábu,

         • hlášení a informace jiným krizovým štábům,

         • dílčí zprávy o řešení mimořádné události nebo dílčí zprávy o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a  zvukové a písemné záznamy
          o činnosti Krizového štábu.

          


          

         Článek 6

         Technické podmínky pro místa společné schůze Krizového štábu

         1. Pro společnou schůzi Krizového štábu je využíván kancelář starosty a zasedací síň MÚ Horšovský Týn, nebo jiná vhodná místnost MÚ určená předsedou Krizového štábu. Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu může být pro  společnou schůzi využíváno záložní pracoviště ORP.

         2. Prostory pro společné schůze Krizového štábu a prostory pro práci stálé pracovní skupiny nemusí být nutně dislokovány v  jediném objektu. Pokud jsou některé součásti nebo jednotliví pracovníci stálé pracovní skupiny umístěni mimo objekt, ve  kterém probíhají společné schůze Krizového štábu, musí být zajištěno trvalé spojení a dopravní prostředky pro rychlý přesun řídících pracovníků stálé pracovní skupiny v případě jejich povolání na společnou schůzi Krizového štábu.

         3. Prostory pro práci stálé pracovní skupiny nejsou vybaveny náhradním zdrojem elektrické energie, vybaveny jsou nezbytnou výpočetní a kancelářskou technikou a zahrnují:

         • sekretariát Krizového štábu ORP (prostory podateln, sekretariátu a kanceláře tajemníka MÚ),

         • prostory pro jednání odborných skupin (místnosti příslušných odborů MÚ),

         • prostory pro zabezpečení stravování, odpočinku a styku se sdělovacími prostředky,

         • záložní pracoviště odborných skupin.

         1. Prostory pro práci stálé pracovní skupiny musí zejména umožňovat:

         • nepřetržitý pracovní cyklus, včetně alespoň provizorního zázemí
          pro  stravování, odpočinek a základní hygienické potřeby členů,

         • osobní styk jednotlivých vedoucích odborných skupin se členy svých skupin nebo s přizvanými odborníky,

         • ochranu pracoviště před povětrnostními vlivy a jeho ostrahu.

          

          

          

         - 8 -

          

         1. Prostory pro práci stálé pracovní skupiny musí být vybaveny:

         • dostatečnou kapacitou podlahové plochy a dostatečným množstvím přípojek na rozvod elektrické energie pro využívání administrativních, technických a komunikačních prostředků,

         • zálohovaným komunikačním propojením (telefonní linky a přípojky nebo možnost osobní komunikace) s operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému a s územně příslušnými operačními středisky základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému,

         • zařízením umožňujícím pořízení zvukových záznamů z práce stálé pracovní skupiny.

         1. Vstup na pracoviště Krizového štábu a sekretariátu Krizového štábu
          je
          povolen na základě průkazu člena Krizového štábu. Výdej průkazů zabezpečuje tajemník Krizového štábu prostřednictvím sekretariátu Krizového štábu.

         2. Pokud je pro společnou schůzi Krizového štábu nebo pro výkon činnosti stálé pracovní skupiny Krizového štábu využíváno záložní pracoviště jsou využívány technické prostředky BYTES Horšovský Týn.


          

         Článek 7

         Odborná příprava a procvičování Krizového štábu

         1. Odborná příprava členů Krizového štábu se zabezpečuje zejména v rámci vzdělávacích programů ústředních orgánů státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a KÚ Plzeňského kraje v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení.

         2. K projednání organizačních otázek krizového řízení a k provedení cvičení odborných skupin je oprávněn svolat:

         1. starosta ORP Horšovský Týn – krizový štáb,

         2. členové Bezpečnostní rady – podřízené složky v rámci svých kompetencí,

         3. tajemník Krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny – stálou pracovní skupinu,

         4. vedoucí odborných skupin – svou odbornou skupinu.

         1. Úlohu sekretariátu Krizového štábu plní kancelář starosty za řízení tajemníka MÚ,

         2. Procvičování činnosti Krizového štábu (odborných skupin)
          se uskutečňuje nejméně
          jedenkrát ročně za řízení starosty, nebo tajemníka Krizového štábu. Skutečné svolání Krizového štábu při mimořádné události nebo krizové situaci je považováno za náhradu nácviku v daném kalendářním roce.

         3. Vedoucí odborné skupiny provádí pravidelnou aktualizaci zpracované dokumentace odborné skupiny minimálně jedenkrát do roka.

         4. Při cvičeních Krizového štábu (odborných skupin) mohou být zastupováni členové Bezpečnostní rady a vedoucí odborných skupin jen ve výjimečných případech.

          

          

          

          

          

         - 9 -

          

         Článek 8

         Spolupráce krizových štábů


          

         1. Krizový štáb spolupracuje a udržuje spojení s Krizovým štábem Plzeňského kraje, sousedními krizovými štáby obcí s rozšířenou působností, obcemi ve správním území ORP a krizovými štáby složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím sekretariátu Krizového štábu.

         2. Krizový štáb ORP prostřednictvím sekretariátu KŠ přebírá hlášení a předává hlášení KŠ Plzeňského kraje, tak jak stanoví předseda KŠ Plzeňského kraje.

         3. Kooperačním nástrojem jsou standardizovaná hlášení. K jejich předávání je využíváno operační a informační středisko integrovaného záchranného systému kraje.Zprávy jsou předávány jako přílohy jednotné standardizované průvodky krizové korespondence.

         4. Předseda Krizového štábu ORP (pokud je svolán) stanoví podle potřeby intervaly, ve kterých vyžaduje hlášení od obcí ve správním území ORP.

         5. Pokudpředseda Krizového štábu Plzeňského kraje nestanoví intervaly zasílání hlášení, odesílají se hlášení předsedovi Krizového štábu Plzeňského kraje cestou sekretariátu Krizového štábu ORP se stavem situace v 6.00 hod. a v 18.00 hod. do jedné hodiny od těchto termínů.

         6. Předseda Krizového štábu kraje je oprávněn v průběhu krizové situace stanovit jiný formát hlášení podle druhu a vývoje krizové situace.

         7. Stálým orgánem pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
         na území Plzeňského kraje je operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, které
         shromažďuje a předává informace.

         8. Složky integrovaného záchranného systému předávají podklady do standardizovaného hlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, které jej sumarizuje a předává sekretariátu předsedy Krizového štábu.

          

         Článek 9

         Dosažitelnost členů Krizového štábu

         1. Stálá dosažitelnost členů Krizového štábu se vztahuje na členy Bezpečnostní rady a vedoucího stálé pracovní skupiny, popřípadě na jejich zástupce.

         2. Časový limit dosažení pohotovosti vedoucích odborných skupin na určeném pracovišti je stanoven okamžitě, nejdéle do  180 minut od převzetí informace
          o svolání společné schůze Krizového štábu.

         3. Prověrky stálé dosažitelnosti jsou realizovány navázáním spojení se členy Bezpečnostní rady a řídících členů stálé pracovní skupiny pomocí telekomunikačního zařízení a zpětným potvrzením přijetí informace. Prověrky stálé dosažitelnosti nařizuje předseda Krizového štábu nebo jím pověřený člen Krizového štábu. Prověrky se provádí prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS Plzeňského kraje. Pověřený člen Krizového štábu je povinen
          o  výsledku prověrky informovat předsedu Krizového štábu.

         - 10 -

          

          

         1. Vedoucí odborných skupin po svém vyrozumění o svolání Krizového štábu informuje členy odborné skupiny (podle čl. 3 odst. 7), kteří se  poté na vyžádání vedoucího odborné skupiny dostaví do místa jednání odborné skupiny
          v nejkratším možném čase.

          

          

         Článek 10

         Jednací řád Krizového štábu

         Jednání Krizového štábu se řídí Jednacím řádem, který projednává Bezpečnostní rada ORP Horšovský Týn a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.

          

          

         Článek 11

         Závěrečná ustanovení

         1. Statut Krizového štábu projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.

         2. Změny a doplnění Statutu Krizového štábu projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn. .

         3. Zařazení do Krizového štábu a platnost jmenování trvá, jsou-li splněny podmínky dané právními předpisy pro zařazení do Krizového štábu, příp. do odvolání předsedou Krizového štábu.

         4. Zpráva o řešení mimořádné události nebo zpráva o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních jsou projednány a ukončeny na nejbližší schůzi Bezpečností rady ORP Horšovský Týn po skončení řešení mimořádné události nebo krizové situace.

         5. Při nakládání s dokumenty uvedenými v čl. 5 se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované nebo zvláštní skutečnosti, řídí se zpracování dokumentů a manipulace s nimi zvláštními předpisy.

         Tento Statut nabývá účinnosti dnem 14. června 2011. Tímto dnem pozbývá účinnosti Statut Krizového štábu ze dne 1. listopadu 2005.

          

          


         Vytvořeno: 21. 12. 2012
         Poslední aktualizace: 21. 12. 2012 00:00
         Autor: Bc. Anastázie Germanová