#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

JEDNACÍ ŘÁD - Krizového štábu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn

Typ: ostatní
-
Č.j.: KŠ ORP/ 6 / 2011 V Horšovském Týně dne 14.06. 2011 
SCHVALUJE : ……Předseda KŠ ORP Ing. Josef Holeček
Zpracoval: Ing. Josef Hruška ……………………..
Tajemník KŠ ORP
Jednací řád - Krizového štábu
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORŠOVSKÝ TÝN
Článek 1 
Úvodní ustanovení
1.Krizový štáb ORP Horšovský Týn (dále jen „Krizový štáb“) byl zřízen „Zřizovací listinou“ č. j. KŠ ORP / 6 / 2011 ze dne 14. června 2011. Tímto dnem také pozbývá účinnosti Příkaz starosty č. 3 ke zřizení Krizového štábu města Horšovský Týn č. j.: 04-32/KŠM/2004 ze dne 5. října 2005.
2.Krizový štáb je pracovním orgánem starosty ORP Horšovský Týn (předsedy Krizového štábu) při vyhlášení krizového stavu.
3.Jednací řád Krizového štábu (dále jen Jednací řád) je vnitřním předpisem Krizového štábu, který upravuje jeho činnost při společné schůzi Krizového štábu.
4.Jednací řád Krizového štábu vychází z Jednacího řádu Bezpečnostní rady ORP Horšovský Týn.
5.Společná schůze Krizového štábu je neveřejná, pokud jeho předseda nerozhodne jinak a řídí se tímto Jednacím řádem.
6.Informace ze společné schůze Krizového štábu se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou Krizového štábu.
Článek 2 
Společná schůze Krizového štábu
1.Společnou schůzi Krizového štábu svolává podle potřeby předseda Krizového štábu, který stanovuje dobu a místo zasedání.
2.Společné schůze Krizového štábu se zúčastňují vedle členů Bezpečnostní rady předsedou Krizového štábu určení členové Stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „Stálá pracovní skupina“). Předseda Krizového štábu může přizvat na společnou schůzi Krizového štábu i další osoby, zejména odborníky, kteří nejsou členy Krizového štábu.
3.Členové Krizového štábu mohou být zastoupeni při společné schůzi jen ve výjimečných případech a to po souhlasu předsedy Krizového štábu pověřeným pracovníkem svého úřadu.
4.Náhlá svolání společné schůze Krizového štábu a kontroly dosažitelnosti členů Krizového štábu se zajišťují systémem dosažitelnosti členů Krizového štábu a jejich zastupujících pověřených pracovníků.
5.Úkolem společné schůze Krizového štábu je projednat možnost řešení krizového stavu, navrhnout opatření starostovi, a to zejména na základě podkladů členů Bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní skupiny Krizového štábu.
6.Společná schůze Krizového štábu, v případě potřeby, může probíhat nepřetržitě.
7.O pořadí projednávání jednotlivých návrhů rozhoduje předseda Krizového štábu.
8.O jednotlivých projednávaných návrzích řešení může dát předseda Krizového štábu hlasovat.
9.Ze společné schůze Krizového štábu se vždy pořizuje zápis, ve kterém se zaznamenávají závěry a úkoly z jednání Krizového štábu, které jsou závazné pro všechny členy Krizového štábu.
Článek 3 
Dokumentace a záznamy společné schůze Krizového štábu
1. Při společné schůzi Krizového štábu se vždy, mimo jiné, pořizují, projednávají
a doporučují ke schválení předsedovi Krizového štábu některé z následujících dokumentů:
a) návrhy nařízení ORP, případně ve výjimečných případech i obecně závazných vyhlášek ORP (dále jen „právní předpisy“) v přenesené i v samostatné působnosti ORP,
b) návrhy rozpracování opatření stanovených vládou a předsedou KŠ PK,
c) návrhy na vyhlášení stavu nebezpečí, které obsahuje důvody vyhlášení stavu nebezpečí, krizová opatření, jejich rozsah a dobu jeho trvání,
d) návrh doporučených opatření pro řešení krizové situace nebo při řešení mimořádných událostí,
e) zápis probíhající společné schůze Krizového štábu,
f) informace pro tisk a sdělovací prostředky nebo její návrh.
2. Pro zpracování dokumentů uvedených v odst. 1 se využívají vzorové dokumenty z krizových plánů (tzv. předurčená dokumentace) zpracované v písemné nebo elektronické podobě. O schválení a způsobu zveřejnění dokumentů uvedených
v odst. 1 písmeno b), d) a e) může rozhodnout předseda Krizového štábu přímo při společné schůzi Krizového štábu. Právní předpisy a rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí uvedené v odst. 1 písmeno a) a c) se schvalují a publikují podle zvláštních zákonů.
Článek 4 
Zápis ze společné schůze Krizového štábu
1. Zpracování zápisu ze společné schůze Krizového štábu zajišťuje tajemník Krizového štábu.
2. Zápis ze  společné schůze Krizového štábu obsahuje:
a)datum, čas a místo zahájení společné schůze krizového štábu,
b)program,
c)záznam o účasti na společné schůzi Krizového štábu (prezenční listina),
d)záznam předkládaných ústních informací, návrhů a doporučení,
e)záznam z diskuse,
f)závěr k projednávané problematice – stanoviska jednotlivých členů Krizového štábu,
g)případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění,
h)úkoly členům Krizového štábu,
i)čas ukončení společné schůze Krizového štábu,
j)podpisy předsedy Krizového štábu a tajemníka Krizového štábu.
Přílohy:
podklady pro rozhodovací činnost Krizového štábu (pokud byly předloženy v písemné podobě),
písemné výhrady účastníka společné schůze k zápisu ze společné schůze,
- zvukový záznam společné schůze Krizového štábu.
3. Zápis ze společné schůze Krizového štábu se nezasílá členům Krizového štábu. Zápis, včetně úkolů, je k dispozici v elektronické podobě tajemnníka KŠ ORP Horšovský Týn.
4. Stanovené úkoly členům Krizového štábu uvedené v zápisu, zasílá tajemník Krizového štábu pouze těm, kterých se týkají.
5. Ze společné schůze Krizového štábu se pořizuje zvukový záznam, pokud se projednávají utajované informace, tak se pořizuje v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
6. Zvukové záznamy jsou archivovány tajemníkem Krizového štábu. Právo poslechu zvukového záznamu mají pouze členové Krizového štábu, případně pověření pracovníci jejich úřadu. Poslech zvukového záznamu a evidenci pověřených osob zajišťuje tajemník Krizového štábu. Poskytování kopií zvukových záznamů se nepovoluje.
Článek 5 
Zabezpečení společné schůze Krizového štábu
1.Přípravu společné schůze Krizového štábu zajišťuje tajemník Krizového štábu prostřednictvím vedoucího stálé pracovní skupiny.
2.Tajemník Krizového štábu:
- eviduje úkoly,
- kontroluje plnění,
- informuje o plnění předsedu Krizového štábu,
- zabezpečuje vedení evidence zápisů a ostatních dokumentů Krizového štábu,
- zabezpečuje podle pokynů předsedy Krizového štábu zpracování informací pro veřejnost a sdělovací prostředky.
3.Dokumenty podle čl. 5 odst. 4 písm. c) Statutu Krizového štábu ORP Horšovský Týn předkládá vedoucí stálé pracovní skupiny.
4.Pokud dokumenty obsahují utajované informace, citlivé činnosti nebo zvláštní skutečnosti, řídí se zpracování dokumentů a manipulace s nimi zvláštními právními předpisy.
5.Pro společnou schůzi Krizového štábu je využívána kancelář starosty a zasedací síň MÚ Horšovský Týn, nebo jiná vhodná místnost MÚ určená předsedou Krizového štábu. Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu může být pro společnou schůzi využíváno záložní pracoviště ORP.
6.Prostory pro společné schůze Krizového štábu a prostory pro práci stálé pracovní skupiny nemusí být nutně dislokovány v jediném objektu. Pokud jsou některé součásti nebo jednotliví pracovníci stálé pracovní skupiny umístěni mimo objekt, ve kterém probíhají společné schůze Krizového štábu, musí být zajištěno trvalé spojení a dopravní prostředky pro rychlý přesun řídících pracovníků stálé pracovní skupiny v případě jejich povolání na společnou schůzi Krizového štábu nebo zařízení umožňující videokonference se společnou schůzí Krizového štábu.
Článek 6 
Závěrečné ustanovení
1. Jednací řád Krizového štábu projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
2. Změny a doplnění Jednacího řádu Krizového štábu projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 14. června 2011. Tímto dnem pozbývá účinnosti Jednací řád KŠM ze dne 30. května 2005.


 


Vytvořeno: 24. 11. 2011
Poslední aktualizace: 24. 11. 2011 00:00
Autor: