#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Validační místo mojeID

Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah

JEDNACÍ ŘÁD Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Horšovský Týn

Typ: ostatní
-

 

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP HORŠOVSKÝ TÝN
SCHVALUJI: ……………….. Předseda BRORP Ing. Josef HOLEČEK
Č.j.: BRORP / 4-6 /2011
 V Horšovském Týně dne 14.06. 2011
JEDNACÍ ŘÁD

ZPRACOVAL : Ing. Josef Hruška …………………… tajemník BR ORP
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Bezpečnostní rada ORP Horšovský Týn (dále jen „Bezpečnostní rada“) byla zřízena „Zřizovací listinou“ č. j. BRORP/4-4/2011 ze dne 14. června 2011. Tímto dnem také pozbývá účinnosti Příkaz starosty č. 1 ke zřizení Bezpečnostní rady města Horšovský týn ze dne 27. května 2003.
2. Jednací řád Bezpečnostní rady (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Bezpečnostní rady, který upravuje její jednání.
3. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Bezpečnostní rady.
4. Jednání Bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak.
5. Jednání Bezpečnostní rady se řídí tímto Jednacím řádem.
6. Informace z jednání Bezpečnostní rady se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou Bezpečnostní rady.
Článek 2
Jednání Bezpečnostní rady
1.Jednání Bezpečnostní rady svolává a řídí předseda Bezpečnostní rady (starosta), v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Bezpečnostní rady, zpravidla zástupce předsedy (místostarosta).
2.Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na kalendářní rok (dále jen “Pracovní plán“), nebo na základě odůvodněné písemné žádosti člena Bezpečnostní rady.
3.Pravidelné jednání Bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň dvakrát do roka.
4.Jednání probíhá zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Výjimečně se jedná na základě ústní informace člena Bezpečnostní rady, jde-li o věc, která nesnese odkladu.
5.Členové Bezpečnostní rady se účastní všech jednání. Pouze ve výjimečných případech, a po souhlasu předsedy Bezpečnostní rady, mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu, který nemůže za zastupovaného člena Bezpečnostní rady hlasovat.
6.Bezpečnostní rada je způsobilá jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
7.V úvodu jednání Bezpečnostní rady její členové schvalují program jednání, který předkládá předseda Bezpečnostní rady. Na základě návrhu člena Bezpečnostní rady může být program jednání měněn či doplněn o projednání neodkladných záležitostí v materiálu označeného "Různé".
8.Program může být měněn či doplněn předsedou Bezpečnostní rady o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací.
9.Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu jednání slovo předkladateli materiálu. Předkladatel v úvodním slově stručně charakterizuje obsah materiálu a odůvodní závěry, které jsou v materiálu navrhovány.
10.Po odpovědích na dotazy se koná k projednávanému bodu programu rozprava. Po skončení rozpravy předsedající navrhne závěry k projednávanému bodu, včetně případných změn předloženého návrhu usnesení Bezpečnostní rady.
11.Předseda Bezpečnostní rady může na jednání Bezpečnostní rady přizvat zástupce územních správních úřadů působících na správním území ORP Horšovský Týn, orgány obcí nebo právnické a fyzické osoby z hlediska projednávané problematiky, případně další osoby.
12.Z jednání Bezpečnostní rady je pořizován zvukový záznam a písemný zápis.
Článek 3
Hlasování Bezpečnostní rady
1. Bezpečnostní rada hlasuje zpravidla veřejně, o každém bodu schůze zvlášť.
2. Tajně se hlasuje, pokud tak o jednotlivém hlasování rozhodl předseda.
3. Při projednávání jednotlivých bodů schůze lze provádět tzv. dílčí hlasování k předkládaným návrhům a variantám. Návrh nebo varianta jsou přijaty, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Bezpečnostní rady.
4. Závěry z jednání Bezpečnostní rady jsou zpravidla přijímány formou usnesení, o kterých může dát předsedající hlasovat. K přijetí usnesení Bezpečnostní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
5. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (zástupce).
6. Předseda má právo sám rozhodnout o návrzích nebo variantách, a zrušit již přijatá usnesení.
Článek 4
Pracovní plán
1.Pracovní plán zpracovává tajemník Bezpečnostní rady podle pokynů starosty, prioritních úkolů ORP na příslušný rok, úkolů stanovených právními předpisy, aktuální bezpečnostní situaci, podnětů od členů Bezpečnostní rady, členů rady ORP, nebo zastupitelstva apod.
2.Pracovní plán na kalendářní rok projednává Bezpečnostní rada a schvaluje její předseda.
Článek 5
Písemné podkladové materiály pro pravidelné jednání Bezpečnostní rady
1.Písemné podkladové materiály pro pravidelné jednání Bezpečnostní rady zpracovávají podle Pracovního plánu členové Bezpečnostní rady, nebo osoby vyzvané předsedou Bezpečnostní rady podle vzoru uvedeného v Příloze č. 1.
2.Podkladové materiály musí být věcné, stručné a v souladu s právními předpisy. Pokud navrhují nový způsob řešení problematiky, musí zahrnovat též zejména jeho organizační, personální, finanční a materiálně technické dopady. Navrhovaná opatření musí být předem projednána se subjekty, jichž se dotýkají.
3.Jestliže se nedocílí jednotného stanoviska, je nutné k podkladovým materiálům přiložit všechna rozporná stanoviska s odůvodněním nezbytnosti navrhovaného řešení.
4.Navazuje-li předkládaný materiál na předcházející závěry Bezpečnostní rady, obsahuje zpravidla vyhodnocení plnění úkolů, a dále musí obsahovat návrh na doplnění nebo změnu předmětných závěrů.
5.Koncept /nečistopis/ podkladových materiálů včetně návrhu na usnesení je nutno projednat s tajemníkem Bezpečnostní rady nejpozději 3 dny před odevzdáním konceptu /nečistopisu/. Při projednávání návrhu podkladových materiálů lze doporučit i přizvání dalších účastníků jednání.
6.Podkladové materiály (v čistopise), včetně návrhu na usnesení viz. Příloha
č. 2, se předkládají v  počtu výtisků odpovídajícím počtu členů Bezpečnostní rady a v elektronické podobě nejpozději do 14 dnů před plánovaným jednáním Bezpečnostní rady tajemníkovi. Dva výtisky musí být vlastnoručně podepsány předkladatelem.
7.Jestliže je Bezpečnostní rada svolávána k řešení naléhavých úkolů, a hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být podkladové materiály předkládány přímo na jednání nebo jsou vysloveny ústně předkladatelem.
8.Kromě podkladových materiálů pro jednání Bezpečnostní rady mohou členové předložit na jednání Bezpečnostní rady materiál, jehož součástí není návrh usnesení Bezpečnostní rady, a který je označen "Pro informaci členů Bezpečnostní rady". Tento materiál nemusí být předem s tajemníkem Bezpečnostní rady projednán.
9.Pozvánku na jednání Bezpečnostní rady konané podle Pracovního plánu zasílá tajemník Bezpečnostní rady spolu s programem všem členům zpravidla nejpozději 30 dnů před jednáním.
10.Podkladové materiály včetně návrhu na usnesení jsou zpravidla projednány s jednotlivými členy Bezpečnostní rady nejpozději do 7 dnů před vlastním jednáním. S přizvanými účastníky se projednávají podkladové materiály pouze k těm bodům jednání, k nimž jsou přizváni.
Článek 6
Zápis z jednání Bezpečnostní rady
1. Zápis z jednání Bezpečnostní rady vyhotovuje tajemník Bezpečnostní rady.
2. Zápis z jednání Bezpečnostní rady obsahuje:
a) datum, čas a místo zahájení jednání,
b) program jednání,
c) záznam o účasti na jednání (prezenční listina),
d) stručný záznam přednesených ústních informací, návrhů a doporučení,
e) stručný záznam z diskuse k projednávaným bodům programu,
f) způsob využití nebo vypořádání připomínek,
g) závěry k projednávaným bodům programu – stanoviska členů Bezpečnostní rady,
h) případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění,
i) čas ukončení jednání,
j) podpisy předsedy Bezpečnostní rady a jejího tajemníka.
3. Součástí zápisu jsou usnesení Bezpečnostní rady a podkladové materiály. Pokud předkladatelé ústních informací, návrhů a doporučení disponují písemnými podklady k tomuto jednání, tyto se rovněž přikládají k zápisu.
4. Ukládací část usnesení musí obsahovat určení, komu Bezpečnostní rada úkol ukládá, konkrétně vyjádřený úkol a termín, do kterého má být úkol splněn. Není-li termín stanoven, má se za to, že uložený úkol má být splněn do 3 měsíců.
5. Usnesení Bezpečnostní rady jsou veřejná, pokud to nevylučují platné právní předpisy, nebo pokud předseda nerozhodne jinak.
6. Zápis z jednání Bezpečnostní rady a usnesení Bezpečnostní rady předkládá tajemník Bezpečnostní rady k podpisu předsedajícímu jednání Bezpečnostní rady. Zápis z jednání Bezpečnostní rady se v písemné podobě nezasílá členům Bezpečnostní rady. Zápis, včetně usnesení a podkladových materiálů je k dispozici v elektronické podobě u tajemníka BR ORP. Tajemník Bezpečnostní rady zajistí každému členu Bezpečnostní rady, tajemníkovi Bezpečnostní rady kraje, popřípadě i dalším, dle rozhodnutí předsedy, předání zápisu z jednání bezpečnostní rady v elektronické podobě.
7. Výpisy z usnesení Bezpečnostní rady se stanovenými úkoly, zasílá tajemník Bezpečnostní rady členům Bezpečnostní rady a to v písemné i elektronické podobě.
8. Z jednání Bezpečnostní rady se pořizuje zvukový záznam, pokud se projednávají utajované informace, tak se pořizuje v souladu se zákonem
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
9. Zvukové záznamy jsou archivovány tajemníkem Bezpečnostní rady. Právo poslechu zvukového záznamu mají pouze členové Bezpečnostní rady, případně pověření pracovníci jejich úřadu. Poslech zvukového záznamu
a evidenci pověřených osob zajišťuje tajemník Bezpečnostní rady. Poskytování kopií zvukových záznamů se nepovoluje.
Článek 7
Zabezpečení jednání Bezpečnostní rady
1. Přípravu a zabezpečení průběhu jednání Bezpečnostní rady zajišťuje tajemník Bezpečnostní rady, který:
a) sestavuje návrh programu jednání Bezpečnostní rady,
b) odpovídá za včasné rozeslání podkladových materiálů účastníkům jednání,
c) odpovídá za zpracování zápisu z každého jednání Bezpečnostní rady a za včasné doručení závěrů z jednání všem členům Bezpečnostní rady,
d) zabezpečuje evidenci uložených úkolů, zajišťuje kontrolu jejich splnění, o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu Bezpečnostní rady,
e) zabezpečuje podle pokynů předsedy Bezpečnostní rady zpracovávání informací pro veřejnost a sdělovací prostředky o projednávaných otázkách a závěrech přijatých Bezpečnostní radou,
f) zabezpečuje vedení evidence zápisů, usnesení a  zvukových záznamů z jednání Bezpečnostní rady,
g) navrhuje u dokumentů vzniklých v Bezpečnostní radě stupeň utajení, označení dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti,
h) zajišťuje dodržování ochrany utajovaných informací a režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti.
2. Písemnosti související s jednáním Bezpečnostní rady včetně zvukových záznamů se evidují samostatně a ukládají odděleně od ostatních písemností úřadu u tajemníka Bezpečnostní rady.
Článek 8
Krizový štáb
1.Starosta zřizuje Krizový štáb ORP Horšovský Týn (dále jen „Krizový štáb“), jako svůj pracovní orgán v případě vyhlášení krizového stavu, nebo pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádné události, při zřízení Krizového štábu jsou členy tohoto štábu členové Bezpečnostní rady. Činnost Krizového štábu
je řízena podle Jednacího řádu a Statutu Krizového štábu.
Článek 9
Závěrečné ustanovení
1.Jednací řád Bezpečnostní rady je přístupný v elektronické podobě u tajemníka BR ORP.
2.Informace o činnosti Bezpečnostní rady, které si vyžádali občané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění poskytuje tajemník Bezpečnostní rady.
3.Jednací řád Bezpečnostní rady projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
4.Změny a doplnění Jednacího řádu projednává Bezpečnostní rada a schvaluje starosta ORP Horšovský Týn.
Tento Jednací řád BR ORP Horšovský Týn nabývá účinnosti dnem 14. června 2011. Tímto dnem také pozbývá účinnosti Jednací řád Bezpečnostní rady města Horšovský Týn ze dne 27. května 2003.

Vytvořeno: 24. 11. 2011
Poslední aktualizace: 24. 11. 2011 00:00
Autor: