Navigace

Obsah

Logo projektu KPSSProjekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je metoda, při které se lidé sami podílejí na plánování, mohou vyjádřit, co jim vyhovuje a co naplňuje jejich potřeby, sami si stanovují priority a směry vývoje sociálních služeb v obci, ve které žijí. Hledají se nové zdroje (lidské, materiální, finanční) a nejlepší řešení pro zajištění sociálních služeb. Berou se v úvahu názory celé komunity (občanů obce, případně kraje), protože mají dopad na všechny oblasti veřejného života.

 

Komunitního plánování se účastní

  • zadavatelé - ti, kdo služby platí, zřizují, zadávají, organizují (nejčastěji obec nebo kraj). Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám.
     
  • poskytovatelé - ti, kdo služby provozují, uskutečňují, dodávají, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým. Poskytovateli sociálních služeb jsou nejčastěji neziskové organizace (soukromé, státní či církevní), které jsou registrovány registrací u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
     
  • uživatelé - ti, kdo služby přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Potenciálními uživateli jsou vlastně všichni občané, protože nikdo neví, zda se někdy neocitne v nepříznivé životní situaci.

 

V průběhu procesu komunitního plánování jsou nejprve zjišťovány potřeby lidí (besedy, průzkumy, analýzy), posléze dochází k vyjednávání a na základě dohody k volbě toho nejdůležitějšího, co má zahrnovat komunitní plán.

Plán je vytvářen v pracovních skupinách, ve kterých může každý občan vyjádřit své názory a nabídnout řešení.

Informace z procesu plánování jsou veřejné, včetně tvorby a schvalování plánu.

Proces komunitního plánování představuje nepřetržitý cyklus - po vytvoření plánu pracují účastníci na jeho naplňování, hodnocení a aktualizaci - po skončení plánovacího období je vytvářen plán nový.

 

V současné době probíhá druhá etapa, která navazuje na komunitní plánování na Horšovskotýnsku a Holýšovsku a jejím úkolem je aktualizace původního plánu. Průběh této etapy je dostupný pod odkazem Komunitní plánování - 2011-2012 v levém menu.

První etapa komunitního plánování na Horšovskotýnsku a Holýšovsku proběhla v letech 2007 - 2010 a výstupy z této etapy naleznete pod odkazem Komunitní plánování - 2007-2010 (archiv) v levém menu.