Horšovský Týn
Město Horšovský Týn

Anenská pouť 2023

Anenská pouť - Slavnosti města Horšovský Týn se uskuteční ve dnech 21. - 23.07.2023.

Konání slavností se vrátí zpět na náměstí Republiky a částečně  na prostranství u Základní umělecké školy Horšovský Týn (Sady Petra Bezruče) včetně chovatelské výstavy. Pouťové atrakce budou na stejném místě (za kinem).

V rámci slavností města bude probíhat i tradiční historický jarmark a stánkový prodej.

Prodej stánkových míst bude spuštěn v dopoledních hodinách ve středu 07.06.2023 v novém režimu a postup zakoupení stánkového místa bude včas uveřejněn.

Prodejním místem se pro účely prodeje rozumí vyhrazený a číslem označený prostor o velikosti zpravidla 2 x 2 m, 3 x 2 m, 4 x 2 m nebo jiného rozměru (viz. mapa na internetových stránkách), na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla. Při prodeji z ložné plochy vozidla se rozumí prodejním místem plocha vymezená obrysem vozidla.

Cena za prodejní místo odpovídá výši poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „OZV“). Cena za 1 m2 vyhrazené plochy je stanovena OZV na 100 Kč/m2/den. Cena za užívání prodejního místa bude vyměřena za oba dny (sobota a neděle). 

Pokud je místo možno připojit na soustavu el. energie, pak je bude poplatek automaticky započítáván  včetně platby za připojení el. energie.

Příklad: stánek o rozměrech 4 x 2 m 

Výpočet: 4 x 2 = 8 m2 x 100 Kč/den = 800 Kč x 2 (sobota, neděle) = 1600 Kč + energie

Kupující je povinen seznámit se s Pokyny pro účastníky stánkového prodeje - Anenská pouť 2023, které budou uveřejněny zde.

V případě zájmu o účast na historickém jarmarku kontaktujte Informační centrum Horšovský Týn na e-mailu info@mkzht.cz