Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

 

Validační místo mojeID

 

Přes službu mojeID se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám na našem webu, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Obsah


 

Statut finančního výboru

zastupitelstva města Horšovský Týn

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Finanční výbor zastupitelstva města (dále jen výbor) byl zřízen na základě §117 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon o obcích“) usnesením zastupitelstva města dne 6. prosince 2011.

 

Článek 2

Působnost finančního výboru

 1. Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města. Projednává zejména krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou strategii města ve finanční oblasti v souladu s prioritami rozvoje města, sleduje a podílí se na přípravě městského rozpočtu a jeho změn.

 2. Výbor dále projednává krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou investiční strategii města v souladu s jeho rozpočtem a rozpočtovým výhledem, sleduje investiční záměry a přípravu a realizaci investiční výstavby příslušnými odbory a odděleními městského úřadu.

 3. V souladu s rozhodnutím ZM se účastní člen FV otevírání obálek a  hodnocení nabídek v organizaci Město Horšovský Týn, výbor projednává a kontroluje dokončené akce z oblasti investiční výstavby za minulý rok.

 4. Delegování člena FV na jednání komise pro otevírání obálek vyhodnocení nabídek určuje předseda FV.

 5. Funkční období finančního výboru je vymezeno funkčním obdobím zastupitelstva, pokud zastupitelstvo nestanoví funkční období kratší.

 6. Finanční výbor dále:

 • sleduje, jak se v příslušných úsecích činnosti městského úřadu uplatňuje jeho působnost a pravomoc a jak se provádějí usnesení ZM a RM z oblasti jeho působnosti,

 • předkládá ZM, RM, výborům zastupitelstva a komisím rady města návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání,

 • při provádění kontrol se řídí pravidly vyplývající ze  schváleného kontrolního zápisu,

 • vznáší dotazy, připomínky a podněty ve věcech týkajících se působnosti výboru na radu města a její jednotlivé členy, pokud požaduje písemnou odpověď, musí mu být zaslána do 30ti dnů.

 

Článek 3

Organizační struktura finančního výboru

 1. Výbor je pětičlenný a je tvořen předsedou a jeho dalšími členy. Místopředsedu výboru si výbor volí ze svých řad.

 2. Členové, předseda místopředseda jsou voleni zastupitelstvem. Členství ve  výboru zaniká:

  • úmrtím člena,

  • písemným prohlášením člena, že odstupuje z výboru,

  • odvoláním člena usnesením ZM.

 

 

Článek 4

Předseda výboru

 1. V čele výboru stojí předseda, který:

 • výbor řídí, organizuje jeho práci, dbá usnesení výboru a ze své činnosti je zodpovědný zastupitelstvu města,

 • reprezentuje výbor a je jeho mluvčím v jednání s dalšími partnery,

 • je oprávněn pozastavit usnesení výboru, pokud má za to, že odporuje obecně závaznému právnímu předpisu, věc pak předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

Článek 5

Zasedání výboru

 1. Výbor zasedá v průběhu funkčního období podle potřeby, a to tak, aby jednotlivá zasedání korespondovala se schváleným plánem jednání zastupitelstva města. Zasedání výboru jsou číslována v jedné číselné řadě za období vymezené celým funkčním obdobím. Zasedání výboru jsou neveřejné.

 2. Výbor si stanoví termíny zasedání, případně hlavní úkoly práce výboru na dané období a je výborem schvalován zpravidla na kalendářní rok na posledním zasedání v kalendářním roce.

 3. Zasedání výboru svolává předseda pozvánkou, která obsahuje místo a  termín zasedání, čas zahájení zasedání a návrh programu, a  to zpravidla 7 dní přede dnem zasedání.

 4. Požádá-li o to alespoň 1/3 členů výboru, je předseda povinen svolat zasedání výboru do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost členů výboru doručena.

 5. Nesvolá-li předseda zasedání výboru podle bodu 3. a 4., učiní tak zástupce předsedy, popř. jiný člen výboru.

 6. Předseda výboru je oprávněn požadovat po tajemníkovi městského úřadu pomoc při přípravě zasedání výboru a při technickoorganizačním zajištění práce výboru.

 7. Předseda výboru předkládá zastupitelstvu zprávu o činnosti výboru. Písemná zpráva musí být předložena zastupitelstvu nejméně dvakrát ročně.

Článek 6
Účast na zasedání výboru

 1. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého zasedání výboru. Svou neúčast jsou povinni den předem omluvit předsedovi.

 2. Účast na zasedání stvrzují členové výboru podpisem do prezenční listiny.

 

Článek 7
Příprava zasedání a předložení materiálu

 1. Přípravu zasedání výboru organizuje předseda podle plánu práce či usnesení zastupitelstva týkajících se výboru.

 2. Návrh programu zasedání obsahuje zejména tyto body:
  a) zahájení zasedání,
  b) kontrola plnění usnesení,
  c) předložené materiály k projednání,
  d) různé.

 3. Na zasedání výboru mají právo předkládat materiály členové výboru, předseda kontrolního výboru a odborných komisí.

 4. Písemné materiály, vyjma bodu „různé“, musí být předány předsedovi výboru nebo jeho zástupci tak, aby mohly být odeslány spolu s pozvánkou nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání výboru všem jeho členům.

 

Článek 8
Zahájení, průběh a ukončení zasedání výboru

 1. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení, návrh či rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů výboru.

 2. Zasedání výboru řídí jeho předseda, nebo jeho zástupce, případně předsedou pověřený člen výboru (dále jen předsedající).

 3. Jestliže při zahájení zasedání výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předsedající zasedání výboru a určí termín náhradního zasedání.

 4. V zahajovací části zasedání výboru předsedající:
  a) na základě počtu přítomných členů výboru konstatuje usnášeníschopnost výboru,
  b) stanoví zapisovatele a na základě hlasování jednoho ověřovatele zápisu,
  c) předloží výboru návrh programu a vyzve k podání návrhů na provedení změn v návrhu programu; o stažení materiálu z programu předkladatelem se nehlasuje, o jednotlivých návrzích a programu jako celku se hlasuje zvlášť,
  d) konstatuje, že zápis z  předchozího zasedání byl ověřen a podepsán bez námitek, případně seznámí výbor s námitkami, o kterých rozhoduje výbor hlasováním.

 5. Zasedání výboru dále pokračuje dle schváleného programu projednáváním jednotlivých bodů.

 6. Zasedání výboru se mohou zúčastnit osoby přizvané výborem k  projednávání bodů programu (např. člen odborné komise) a  popř. další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas.

 7. Předsedající prohlásí zasedání výboru za ukončené, byl-li vyčerpán program zasedání a nikdo se již nehlásí o slovo, nebo z jiných vážných důvodů znemožňujících řádný průběh zasedání.

 

Článek 9
Projednávání bodů programu a hlasování o usnesení

 1. V rámci projednávání jednotlivých bodů programu předsedající zpravidla:
  a) udělí slovo předkladateli,
  b) poté otevře rozpravu, v jejímž průběhu mají členové výboru právo vznášet dotazy a věcné připomínky, žádat doplnění a  vysvětlení a předkládat pozměňující návrhy, případně protinávrhy usnesení,
  c) odejme slovo, pokud řečník přes upozornění nemluví k věci nebo vystupuje hrubým a nevhodným způsobem,
  d) ukončí rozpravu, nejsou-li další dotazy či připomínky,
  e) může ukončit rozpravu, navrhne-li ukončení rozpravy kterýkoliv člen výboru,
  f) vyžaduje-li to povaha rozpravy, udělí po jejím skončení slovo předkladateli a vyzve ho ke shrnutí obsahu rozpravy a formulaci návrhu usnesení; za stejným účelem může vyzvat i jiného člena výboru nebo jinou osobu přítomnou projednávání bodu.

 2. Člen výboru má právo na zaprotokolování svého stanoviska a jeho zdůvodnění, jestliže o to požádá.

 3. Výbor hlasuje o návrzích usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. O návrhu usnesení, pozměňovacích návrzích a protinávrzích dává předsedající hlasovat:
  a) pokud byly podány pozměňující návrhy, dá o nich přesedající nejprve hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy, poté o  ostatních částech původního návrhu a pokud byly pozměňovací návrhy schváleny, nakonec o usnesení jako celku,
  b) pokud byly podány protinávrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy, schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté,
  c) pokud je návrh usnesení členěn, mohou členové výboru navrhnout, aby se hlasovalo o jednotlivých částech projednávaného návrhu usnesení odděleně, o takovém návrhu rozhodne výbor hlasováním. Pořadí pro postupné hlasování stanoví předsedající. O  celkovém usnesení se hlasuje zvlášť.

 

Článek 10
Střet zájmů člena výboru

Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování v dané záležitosti mohl znamenat výhodu, nebo škodu pro něj či osobu jemu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona, nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání výboru, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednání a rozhodování příslušné záležitosti, rozhodne výbor.

 

Článek 11
Zápis a usnesení ze zasedání výboru

 1. O průběhu zasedání výboru se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel z členů finančního výboru. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná prezenční listina a všechny písemně předložené materiály.

 2. V zápise se uvádí:
  a) den a místo jednání,
  b) hodina zahájení a ukončení,
  c) počet přítomných členů výboru, jména omluvených a neomluvených členů výboru,
  d) jméno určeného ověřovatele zápisu a zapisovatel,
  e) jména dalších přítomných osob na zasedání výboru,
  f) schválený program zasedání,
  g) zpráva o plnění usnesení,
  h) stručný průběh rozpravy,
  i) přijatá usnesení, návrhy a  rozhodnutí,
  j) výsledky všech hlasování,
  k) stanovisko člena výboru, pokud o to požádá,
  l) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů výboru měly stát součástí zápisu.

 3. Pokud se výbor rozhodne zápis nepořizovat, zaznamená předsedající výboru pouze přijatá usnesení, návrhy a rozhodnutí. Dále přiloží vlastnoručně podepsanou prezenční listinu a všechny písemně předložené materiály.

 4. Usnesení výboru k projednávaným materiálům musí být číslováno dle formátu:
  pořadové číslo usnesení / zkratka výboru (FV) a  číslo zasedání výboru / dvojčíslí příslušného roku.

 5. Zápis z jednání, popř. zápis o přijatých usneseních se pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání výboru a podepisují jej předseda a ověřovatel.

 6. Předseda výboru zajistí rozeslání ověřeného a schváleného zápisu:
  a) všem členům výboru,
  b) tajemníkovi MěÚ.

 

Článek 12
Kontrola a evidence usnesení

 1. Předseda výboru vede evidenci přehledu úkolů vyplývajících z přijatých usnesení výboru včetně zpráv o jejich plnění.

 2. Kontrolu plnění usnesení přijatých výborem provádí:
  a) výbor pravidelnou kontrolou úkolů vyplývajících z přijatých usnesení na základě zpráv předložených předsedou výboru,
  b) kontrolní výbor.

 

Článek 13
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Předseda výboru archivuje zápisy z výboru zpravidla po dobu čtyř let od jejich vzniku. Po uplynutí této doby jsou písemnosti předány k  dalšímu uložení do centrální spisovny v souladu s platným spisovým a skartačním řádem.

 

Článek 14
Zrušovací ustanovení a účinnost

 1. Tento statut zrušuje veškeré pokyny a vnitřní předpisy pro činnost výboru, vydané před datem nabytí účinnosti tohoto statutu.

 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení zastupitelstvem.

 3. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Horšovský Týn dne 11.  4. 2011.



 

Předkládá:

Zdeněk Křivka ved. F.V. ZM Horšovský Týn