Obsah

Právní stav po změně č. 1 ÚP Osvarčín

Nabytí účinnosti: 7.4.2017

Textová část

Textová část právního stavu

Grafická část

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS, opatření a asanací

4. Koordinační výkres

 

Změna č. 1 územního plánu Osvračín

Nabytí účinnosti: 7.4.2017

Textová část

Textová část změny č.1 ÚP

Grafická část

A. Výroková část

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS, opatření a asanací

B. Odůvodnění

1. Koordinační výkres

2. Výkres předpokládaných záborů ZPF